دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، اسفند 1400، صفحه 1-322 
تأملی بر دو نکته در «شرح احوال یوحنای دیلمی» به زبان سغدی

صفحه 219-246

10.22034/aclr.2022.255148

رضا ابراهیم زاده حقیقی فارس؛ زهره زرشناس؛ آمنه ظاهری عبدوند


از سَگبیتَ تا هَگمَتانَ؛ شاه‌شهرهای مادی

صفحه 247-272

10.22034/aclr.2022.696648

سورنا فیروزی؛ زهره جوزی؛ محمدامین سعادت مهر