معرفی دست نویس یشت ویسپرد از مجموعه اهدایی موبد رشید رستمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری ایرانشناسی از دانشگاه جورج آگوست، گوتینگن، آلمان

چکیده

مناسک ها و آیین ها همواره نقش مهمی در حوزه عملی دین داشته اند که در مورد دین زرتشتی نیزصادق است . متون اوستا را بر مبنای کاربرد آیینی که دارند میتوان به دو دسته تقسیم کرد متونی که در مراسم آیینی توسط موبدان ودرداخل آدریان قرائت می شود مانند یسنا ویسپرد و وندیداد و دسته دوم متون اوستا مانند یشتها وخرده اوستا است که شامل دعاها و سرودهایی است که می توانددربیرون از آدریان و توسط دیگر افراد جامعه نیز قرائت شود. متونی که نقش آیینی داشته اگر چه شکل کهن آن بر اساس دست نویس ها تغییر یافته وبه شکل ساده تردر آمده اما باقی مانده و از بین نرفته است. یکی از مراسمها یی که کهن ترین شالوده مراسم آیینی عبادی زرتشتی را تشکیل می دهد مراسم یزشن خوانی یا یسنا خوانی است . منبع اصلی ما برای مراسم یسنا خوانی دست نویس های اوستا است که درطول تاریخ بوسیله موبدان نوشته و یا گردآوری شده است که این دست نویس ها در حکم ابزارکار برای موبدان در هنگام برگزاری مراسم یسنا خوانی بوده و یکی از بهترین منابعی هستند که از طریق آنها می توان شکل کهن یسناخوانی وروند تاریخی وتحولات آن را دنبال کرد. هدف ازاین مقاله معرفی دست نویس کرمان است که دست نویس آیینی است وبرای خواندن در مراسم یزشن به کار می رفته است و متعلق به مجموعه خانوادگی موبد رشید رستمی است که در موزه زرتشتیان در آدریان کرمان نگهداری می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing the handwritting of Yast-Visperad from the Collection of donations by Rashid Rostami

نویسنده [English]

  • Zohreh Baradaran
PhD in Iranian studies from George-August University Goettingen, Germany
چکیده [English]

Ritials have always played an important role in the practical area of religion, which also applies to the Zoroastrian religion. The Avestan texts can be divided into two categories based on their ritual use: the texts recited in the rituals by the priests in the Fireplace, such as Yasna, Visperad and Vendidad and the second category of Avestan texts, such as the Yasts and Avesta fragments, can be read outside of the fireplace by other People in the community. Yasna ceremony is the oldest basis of zoroastrian ritual, , although their ancient form has changed and became simpler due to manuscripts, but has remained and has not been destroyed. Our main source for the Yasna recitation ceremony is the manuscripts, which have been written or collected by the clergies and they were used by the clergies as tool for holding the Yasna recitation .The main purpose of this article is to introduce the Kerman manuscript and to explain and analyze the structure and content of this manuscript, which was used for reading in Yasna or Yazisn ceremony . This manuscript belongs to the family collection of Mobed Rostam Rashidi, which is kept in the zoroastrian museum in the fireplace of Kerman.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avesta
  • yast visperad Manuscript
  • kerman