اصول اخلاقی انتشار مقاله

  • نویسنده یا نویسندگان متعهد می‌شوند مقالات ارسالی حاصل دست‌آوردهای پژوهشی آنان است.
  • نویسنده و یا نویسندگان متعهد می‌شوند مقالات ارسالی قبلاً منتشر نشده و به نشریۀ دیگری همزمان ارسال نشده‌اند.