درباره نشریه

 

پژوهش‌نامة فرهنگ و زبان‌های باستانی به صاحب امتیازی مؤسسة پژوهشی یادگار باستان در سال ۱۳۹۷ خورشیدی موفق به دریافت مجوز به شمارة ۸۱۹۷۴ از وزارت ارشاد شد. این نشریه به صورت دو فصل‌نامه و غیر برخط منتشر می‌شود. شمارۀ نخست نشریه در پاییز و زمستان 1399 منتشر شد و از تاریخ ۲۸/۲/۱۴۰۱ معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این نشریه را به عنوان نشریه‌ای با اعتبار علمی ارزیابی کرده است.

در همین راستا نشریه پذیرای مقالات تألیفی و پژوهشی است که با مطالعة زبان‌ها و متن‌های ایران باستان موضوعات تاریخی، فرهنگی، اسطوره‌ای و زبانی آن دوره را مورد بررسی قرار داده باشند.

هیئت تحریریة نشریه از تمامی صاحب‌نظران، پژوهشگران و استادان دعوت می‌نماید با ارسال دستاوردهای اصیل و پژوهشی خود در زمینة فرهنگ و زبان‌های باستانی و نیز موضوعات وابسته بر غنای هر چه بیشتر نشریه بیفزایند.