داوران

  • نوع داوری: داوری بسته، حداقل 2 داور
  • زمان داوری: 2 ماه
  • با سپاس فراوان از تمامی استادان بزرگوار که زمان و تخصص خود را در اختیار این نشریه قرار دادند و باعث افزایش کیفیت و سطح علمی مقاله‌ها شده‌اند. اسامی داورانی که تا کنون با نشریه همکاری کرده‌اند:

نام و نام خانوادگی

رشتۀ تخصصی

وابستگی سازمانی

ندا اخوان اقدم

دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی

فرهنگستان هنر

حمیدرضا اردستانی رستمی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول

امید بهبهانی

دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عسگر بهرامی

دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی

دانشنامۀ ایران و اسلام

شیماء جعفری دهقی

دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی

دانشگاه ولایت، ایرانشهر

محمود جعفری دهقی

دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی

دانشگاه تهران

نادیا حاجی‌پور

دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نازنین خلیلی‌پور

دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی

مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی

آتوسا رستم‌ بیک

دکتری زبان‌شناسی همگانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

روزبه زرین‌کوب

دکتری تاریخ ایران باستان

دانشگاه تهران

امیر زمانی

زبان‌شناسی تاریخی-تطبیقی هندواروپایی

دانشگاه لایدن، هلند

گلفام شریفی

دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی

پژوهشگاه میراث فرهنگی

فریبا شریفیان

دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی

پژوهشگاه میراث فرهنگی

علی شهیدی

دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی

دانشگاه تهران

یزدان صفایی

ایرانشناسی

EPHE، پاریس

کتایون فکری‌پور

دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی

پژوهشگاه میراث فرهنگی

مینا کامبین

دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فرزانه گشتاسب

دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سیمین‌دخت گودرزی

دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مهرداد ملک‌زاده

دکتری باستان‌شناسی

پژوهشگاه میراث فرهنگی

یاسر ملک‌زاده

دکتری تاریخ ایران باستان

دانشگاه فردوسی مشهد

راضیه موسوی‌خو

دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چنگیز مولایی

دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی

دانشگاه تبریز

ویدا نداف

دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی

دانشگاه آزاد اسلامی همدان

مصطفی ندیم

دکتری تاریخ ایران باستان

دانشگاه شیراز

سیروس نصراله‌زاده

دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نادره نفیسی

دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

کتایون نمیرانیان

دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی

دانشگاه شیراز