فرایند پذیرش مقالات

فرآیند بررسی مقاله

1- ثبت نام اولیه توسط نویسنده رابط در سامانه و بارگذاری مقاله و برگ پیشنهاد سه داور و تعهدنامه (مبنی براینکه مقاله در مجله دیگری تحت بررسی نیست و تا تعیین تکلیف آن در این مجله به مجله دیگری ارسال نخواهد شد) انجام می­‌گیرد.

2- مقاله ظرف سه روز کاری توسط کارشناس مجله مورد بررسی قرار گرفته. در صورتی­که مقاله مطابق شیوه نامه مجله باشد برای بررسی به سردبیر ارجاع می­‌شود. در صورتی­که مطابق شیوه­ نامه نباشد مقاله برای آماده سازی به نگارنده رابط عودت داده می­ شود.

3- ارجاع مقاله از طریق سامانه توسط سردبیر به عضو هیات تحریریه مرتبط (دبیر تخصصی) با موضوع مقاله

4- در صورت مناسب بودن سطح کلی مقاله با اهداف مجله، مقاله از طریق سامانه توسط  دبیر تخصصی به داوران ارجاع می­ شود. 

5- ارزیابی مقاله توسط داوران و دریافت نتایج داوری آنها از طریق سامانه.

6-  نظرات داوران برای نگارنده رابط از طریق سامانه ارسال می­ شود و درخواست می­ شود که همرا ه نسخه اصلاح شده مقاله که تغییرات انجام شده روی آن نمایان باشد یک فهرست از تغییرات کلی انجام شده توسط نگارنده رابط در سامانه بارگذاری شود.

7- پس از بررسی و تایید دبیر تخصصی، مقاله از طریق سامانه برای داوران ارسال می­‌شود.

8- پس از تایید مقاله توسط داوران و تایید دبیر تخصصی، سردبیر از طریق سامانه مطلع می­‌شود.

9- پذیرش مقاله از طریق سامانه توسط سردبیر به نگارنده رابط اعلام می­‌شود.

10- مقاله برای انجام ویراستاری فارسی و انگلیسی ارسال می‌شود و سپس صفحه آرایی می­‌شود. پس از انجام ویراستاری و صفحه آرایی، مقاله برای تایید به سردبیر و مدیر مسئول مجله ارسال می­‌شود. در نهایت قبل از چاپ و قراردادن مقاله در سامانه مجله، لازم است نگارنده رابط نسخه نهایی را تایید نماید.