اهداف و چشم انداز

 

اهداف:

  • توسعه و گسترش پژوهش در زمینة فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران
  • زمینه‌سازی برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با میراث نامکتوب زردشتی و ایرانی

 

چشم‌انداز:

  • پیشبرد و توسعة دانش و شناخت در زمینة فرهنگ و زبان‌های باستانی با انتشار دستاوردهای جدید پژوهشی