وئیکرد بانی گمنام کشاورزی و پیشوای طبقۀ دهقانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‏های باستانی ایران. دانش‏آموختۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده:
در اساطیر ایرانی کمتر نام و نشانی از وئیکرد می‏یابیم و در اندک متون بازمانده از ایران پیش از اسلام، به اختصار به این نکته که او برادر هوشنگ است و بانی امر کشاورزی که لقب پیشدادی نیز داشته، بسنده شده است. در متون اسلامی نیز با وجود آنکه از او به عنوان پیامبر یاد شده، اما چندان خبری از او نیست و ابوریحان بیرونی شاید از معدود نویسندگانی باشد که قدری مبسوط‎تر به این شخصیت توجه کرده و زمینه را برای ارائۀ فرضیاتی دربارۀ او، خاستگاه، وظایف و نسبتش با طبقات اجتماعی فراهم آورده است. او با یکی انگاشتن دهقانی و کتابت، طبقۀ دهقانان را هم‏شأن طبقۀ دیبران دانسته و ستارۀ تیر (عطارد) را ستارۀ ویژۀ نویسندگان و دهقانان برشمرده است. این مقاله بر آن است ضمن بررسی پایگاه طبقۀ دهقانان و نقش آنان در انتقال فرهنگ و ادب ایران باستان به دوران اسلامی و نسبت ایشان با طبقۀ دبیران و قشر فرهیختۀ جامعۀ ایرانی، به تحلیل نقش وئیکرد و جایگاه او پرداخته، تا شاید از این رهگذر بتواند دلایل گمنامی این شخصیت اسطوره‏ای را دریابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anonymous Founder of Agriculture and Leader of the Deghani

نویسنده [English]

  • fateme jahanpour
MA in Ancient Iranian Language and Culture Institute for Humanities and Cultural Studies. Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract:
In Iranian mythology, we rarely find the name of Wekard. In the few remaining texts from pre-Islamic Iran, it is briefly mentioned that he was Houshang's brother and the founder of agriculture, which was also called Pishdadi. In Islamic texts, although he is mentioned as a prophet, there is not much news about him. But Abu Rihan al-Biruni is one of the few writers who has paid more attention to his life and his character that based on some theories suggested about his name, origin, duties and his relationship with social classes. Abu Rihan al-Biruni by equating dehghani and writing, has considered the dehghani as the dignity of the Dibiris class and has considered the star of Mercury to be the special star of writers and dehghani.
However, in this article it has been tried to introduce Dehghans and to examine their role in transmitting the culture and literature of ancient Iran to the Islamic era and their relationship with the Debirs, as well as to the educated class of Iranian society. In addition, by analyzesing the role and position of Wekard in ancient times, we try to find out the causes of the anonymity of this mythical character.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wekard
  • Houshang
  • Agriculture
  • Dehghani
  • Debiri
  • Tir/Atarod star