دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، شهریور 1400، صفحه 1-225 
توصیف دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان

صفحه 121-151

آرمیتا فرهمند؛ شیما جعفری دهقی؛ محمد هادی فلاحی