معرفت‌بخشی رؤیا در اندیشة مزدایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف اسلامی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه خوارزمی

2 استادیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه خوارزمی

چکیده

توجه به اهمیت رؤیا ریشه در تاریخ بلند بشر دارد و از منابع مسلم معرفتی در ادیان است. موضوع و پرسش این نوشته آن است که رؤیا چه نقش و جایگاهی در اندیشۀ مزدیسنایی داشته است. تحقیق نشان می‌دهد که از کهن‌ترین ادیانی که از رؤیا در متون دینی آن یاد می­شود و به اهمیت آن در اثبات آموزه­های دینی اشاره می­شود، متون دینی زردشت است. رؤیاهای متعددی در متون مزدیسنایی ذکر شده است که نشان از آن دارد که این دین الهی همچون همة ادیان بزرگ به رؤیا توجه داشته و بر اساس آن مسائل مهمی همچون حقانیت پیامبر آیین زردشت را بنا می­گذاشتند. این توجه به رؤیا که در فلسفه­های الهی و متون عرفانی ادامه می­یابد، لزوم توجه به آن واقعة مهم بشری را تذکر می­دهد. بی‌توجهی به رؤیا از سوی محققان تاریخ ادیان و متخصصان متون دینی، اجحافی است که در باب این منبع معرفتی صورت می­گیرد. در دورة معاصر تحقیق در باب رؤیا به بعضی از رشته­های علمی واگذار شده که کاملاً آن را از محتوای معرفت ماوراءیی تهی کرده و به فعالیت­های روانی و عصبی فروکاسته­اند. رجوع به اهمیت رؤیا در متون دینی قدمی است برای بازگشت به تأمل جدی در باب این کشف عرفانی و منبع معرفتی الهامی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epistemology of dreams in Mazda'i thought

نویسندگان [English]

  • nader shokrollahi 1
  • mortaza tahami 2
1 department of islamic education of literature and humanities university of kharazmi
2 ,Professor assistant Department Of History,Faculty Of Literature & Humanities,University Of KHarazmi
چکیده [English]

Paying attention to the importance of dreams has its roots in the long history of mankind and is one of the indisputable sources of knowledge in religions. The subject of this paper is which role has the dream played in Mazdeyasn'i thought. Research shows that one of the oldest religions that its religious texts mentioned dreams and explained its importance in proving religious claims is Zoroastrian religious texts. Numerous dreams have been mentioned in Mazdeyasn'i texts, which show that this divine religion, like all major religions, paid attention to dreams and based on them, important issues such as the legitimacy of the Prophet of Zoroastrianism. This attention to the dream, which continues in divine philosophies and mystical texts, points to the need to pay attention to that important human event. The inattention to the dream by scholars of the history of religions and scholars of religious texts is an oppression to this epistemological source. In the contemporary period, research on dreams has been assigned to some scientific disciplines, which have completely emptied it of the content of transcendental knowledge and reduced it to psychological and neural activities. Referring to the importance of dreams in religious texts is a step to serious reflection on this Mystical intuition and source of knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dream
  • Zoroaster
  • source of knowledge
  • Mazdeyasna.Middle Persian