بررسی مفهوم نیایش در کیش مانوی: مطالعة موردی سه نیایش فارسی میانة مانوی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نیایش های بر جای مانده از مانویان بیشتر به زبان های فارسی میانه و پارتی هستند.نیایش های مانوی عموما در بردارنده مضمون نجات نور و رستگاری روح درآمیخته با تاریکی و نادانی است. این نیایش های اغلب شعر گونه بوده و به صورت سرود هایی همراه با موسیقی درتالارهای مخصوص نیایش که در مانستان ها ساخته شده بودند، خوانده می شدند. نیایش های مانویان دارای دو جنبه فردی و اجتماعی بوده و نیایش ها و نماز های روزانه به صورت فردی یا جمعی همراه با آداب و مناسک خاصی خوانده می شدند. هدف از این پژوهش نگاهی اجمالی به مفهوم و جایگاه نیایش در باور مانویان با مطالعه موردی سه نیایش فارسی میانه است . این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای سه نیایش فارسی میانه مانوی: قطعه‌ی نیایشی M4b، قطعه M20 و دست‌نوشته‌ی M174 را مورد واکاوی قرار داده است. مطالعه ی این نیایش ها نشان می دهد که نیایش های مانویان عموما دربردارنده عناصر بنیادین اندیشه و عرفان این کیش هستند. مضامینی چون تقابل تاریکی و روشنی، نجات روح یا نور در بند تاریکی و رستگاری آدمی، استغاثه به پدر بزرگی، درخواست یاری از ایزدان و جستجوی منجی از اصلی ترین مواردی هستند که در نیایش های مانویان بیان می شود. این نیایش ها گاه شکل اندرز به خود می گیرند و گاه به صورت درخواست بیان می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Praying in Manichaeism based on 3 Middle Persian Texts

نویسنده [English]

  • Rahilah Kheradmand
چکیده [English]

Manichean prayers are mostly in Middle Persian and Parthian. These extant prayers are mainly about the rescue of Light and salvation of man’s soul mingled with darkness and ignorance. Manichean prayers are often poetic and were recited as hymns along with composed music in specific halls allocated to prayer in Manichean temples (mānēstān). Considering these prayers, we can find out that Manichean prayers have both Personal and social aspects. Manichean daily prayers were practiced both individually and socially with special ceremonies and customs. This article aims to review the concept and place of prayers in Manichaeism through the case study of three Manichean manuscripts. In this article via applying descriptive-analytic method, I have studied 3 Middle Persian Manichean prayers: Mb, M20 and M174. The study of these prayers reflects that the Manichean prayers generally contain the fundamental principles of Manichean thoughts and mysticism. Contents such as the opposition of Light and Darkness, the salvation of captive spirit or Light, human redemption, prayers to the father of Greatness, asking for the help from gods and seeking for the savior are the main issues stated in Manichean prayers. The prayers are sometimes in the form of advice or sometimes are expressed as a request.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prayers
  • Manichaeism
  • the philosophy of prayers
  • Manichean prayers
  • Middle Persian texts
  • Parthian te