زمان زیست زرتشت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

بخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه اطلاعات ما پیرامون زندگی «زرتشت» پیامبر بزرگ ایرانی چندان زیاد نیست به طور مثال از زمان و محل تولد وی به طور دقیق آگاهی نداریم. هدف مقاله حاضر، به دست آوردن زمان زیست این پیامبر، با استفاده از اطلاعات موجود در حماسه ملی، «آثار الباقیه» ابوریجان بیرونی و «مجمل التواریخ و القصص» است. در این مقاله نشان داده شده که 345 تا 390 سال مربوط به دوران حکمرانی مادها و هخامنشیان از حماسه ملی ایران حذف شده است. با در نظر گرفتن مدت زمان پادشاهی شاهان کیانی از گشتاسب تا دارا، مدت زمان حذف شده مربوط به دوران مادها و هخامنشیان و با عنایت به اینکه اسکندر در 330 سال پیش از میلاد بر هخامنشیان غالب شده، تولد زرتشت 975 تا 1020 سال پیش از میلاد برآورد می‏شود. این یافته با تاریخ سنتی ذکر شده در ارداویرافنامه و بندهش حدود چهار قرن اختلاف دارد که برابر با مدت زمانی است که افتادگی در حماسه ملی رخ داده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Time of Zarathushtra

نویسنده [English]

  • Mostafa Saadat
Department of Biology, College of Sciences, Shiraz University,, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Today, we have not much information about the life of Zarathushtra, the great Iranian prophet, for example, we do not know the exact time and place of his birth. The purpose of the present study is to find the life time of Zarathushtra, using the information contained in the national epic, Athar al-baqiya (History of Ancient Peoples) of al-Biruni and the Mojmal ol-Tavarikh va al-Qesas. Here, it is showed that 345 to 390 years is related to the era of the Medes and Achaemenids which have been removed from the national epic of Iran. Considering the period of the reign of the Kian dynasty kings from Goshtasb to Dara, the omitted period belongs to the Median and Achaemenid eras, and given that Alexander conquered the Achaemenids in 330 BC, the birth of Zarathushtra was estimated from 975 to 1020 BC. The present finding differs from the traditional history of Zoroastrian religion mentioned in the book of Arda Viraf (a Zoroastrian religious text of the Sasanian era written in Middle Persian) and Bundahishn, (a very important encyclopedic collection of Zoroastrian cosmogony and cosmology), by about four centuries. It should be noted that the difference is equal to the period that deleted from Iranian national epic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achaemenid era
  • Median era
  • National epic
  • the kian dynasty
  • Zarathushtra