شناسنامه علمی

چکیده

فهرست مقالات
پیاپی3. سال دوم شماره دوم پاییز و زمستان 1400
 
وئیکرد بانی گمنام کشاورزی و پیشوای طبقۀ دهقانی                                فاطمه جهان‌پور........................... 1-26

 
باز جست ریشه‌های آیین‌های سوگواری در ایران پیش از                         مرضیه برزوئیان
اسلام                                                                                                                                   محمدرضا خاکی ........................27-64

بررسی نوشته‌های «نفرینی» در کتبه‌های شاهی ایلامی                             میلاد جهانگیرفر
                                                                                                                                                 ایرج داداشی
                                                                                                                                                 سید سعید سیداحمدی زاویه..... 65-94   

نقش رسانه در ایران باستان                                                                                 حسین محمدی
                                                                                                                                              سهم‌الدین خزائی ..................... 95-124 

 ایران‌شناسی در فرانسه؛ بررسی مطالعات ایرانی انجمن  
آسیایی پاریس (1822-1922م)                                                                        سمیه حمیدی........................ 125-146

 
پژوهشی دربارۀ نقش و جایگاه دوستی در اندرزنامه‎های پهلوی             زینب حسینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       نازنین درویشی.................... 147-178  

معرفی دست‌نویس یشت ویسپرد از مجموعه اهدایی
موبد رشید رستمی                                                                                                      زهره برادران....................... 179-198
 
عناصر عدالت ترمیمی در مادیان هزار دادستان                                            نادیا حاجی‌پور..................... 199-218  

تأملی بر دو نکته در «شرح احوال یوحنای دیلمی» به زبان سغدی          رضا ابراهیم‌زاده حقیقی فارس 
                                                                                                                                                 زهره زرشناس
                                                                                                                                                 آمنه ظاهری عبدوند............. 219-246
            
از سَگبیتَ تا هَگمَتانَ؛ شاه‌شهرهای مادی                                                         سورنا فیروزی       
                                                                                                                                                  زهره جوزی   
                                                                                                                                                  محمدامین سعادت­‌مهر .........247-272

گوناگونی معنایی واژۀ «سخن» در شاهنامۀ فردوسی
 تطبیق آن با متون فارسی میانة زردشتی                                                         ندا اخوان اقدم.....................273-292

دگرگنی‌های واجی خوشه‌های همخوانی آغازی در زبان                              حامد خرازیان
فارسی از دورۀ باستان تا نو                                                                                     فرزانه گشتاسب
                                                                                                                                               یحیی مدرسی.......................293-322
                                                                                          
                                                   

عنوان مقاله [English]

Scientific certificate