بازجست ریشه‌های آیین‌های سوگواری در ایران پیش از اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری رشته پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

2 دانشیار گروه کارگردانی نمایش، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس. تهران، ایران.

چکیده

آیین‌های سوگواری از کهن‌ترین آیین‌های تاریخ است. نگاهی به تاریخ و خاستگاه این آیین‌ها نشان می دهد آیین‌های سوگواری عمومی و رسمیت‌یافته، در بیشتر نقاط جهان عصر باستان از منشاء اسطوره‌های زایش و رستخیز مایه گرفته و قرنها ادامه داشته-اند. آنچه بررسی تاریخی این آیین‌ها را در ایران قابل توجه می‌سازد، بقا و تداوم این آیین‌ها در ایران تا به امروز است. مهم‌ترین و مستندترین آیین سوگواری در ایران پیش از تاریخ، «سوگ سیاوش» است که در گستره وسیعی از مرزهای فرهنگی ایران همه‌ساله برقرار بوده و حتی با تغییر شرایط و از بین رفتن ضرورت‌های اجتماعی مولد آیین، در طول تاریخ ایران پیش از اسلام قابل ردیابی است. با توجه به اهمیت ملی و تداوم تاریخی این آیین‌ها تا به امروز، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که زیرساخت‌ها و منشاء اسطوره‌ای، فرهنگی و ایدئولوژیک این آیین‌های سوگواری در ایران پیش از اسلام چه بوده است؟ روش تحقیق تاریخی-تحلیلی و نتیجه به‌دست آمده مبین این است که اصلی‌ترین شکل آیین‌های سوگواری در ایران پیش از اسلام، به ظن قوی، بازمانده آیین‌های‌ بسیار کهن جوامع کشاورزی است که به مرور زمان و تحت تاثیر عوامل و ضرورت‌های تاریخی، در داستان شهادت و رستخیز حماسی سیاوش متجلی شده و به عنوان جزئی از آیین‌های سیاوشی در ایران باستان به بقای خود ادامه داده-است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing the Roots of Mourning Rites in Pre-Islamic Iran

نویسندگان [English]

  • Marziye Borzoueian 1
  • Mohammad Reza Khaki 2
1 PhD Graduate of Art Studies, Faculty of Arts, University of Trabiat Modarres, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Theatre Directing Department, Faculty of Arts, University of Trabiat Modarres,, Tehran, Iran
چکیده [English]

Mourning rituals are one of the oldest rituals in history.Rituals play a large part in the continuation of community traditions. A look at the history and origins of these rituals suggests that public and formalized mourning rituals originated throughout the ancient world from the regeneration and resurrection myths and lasted for centuries. What makes the historical and genealogical study of these rituals remarkable in Iran is the amazing survival and durability of these rituals in Iran to date. The most important mourning ritual in pre-historic Iran is “Mourning Rite for Siavash”. The present study seeks to find out the mythical, historical, and ideological infrastructures of these pre-Islamic mourning rituals. The results of this historical-analytical study indicate that the main form of mourning rituals in pre-Islamic Iran, is strongly suspected to be a remnant of the very old rites of agricultural societies, which over time and under the influence of historical factors and necessities, manifested in the story of the epic martyrdom and resurrection of Siavash And has survived as part of the Siavashi rituals in ancient Iran.The results of this historical-analytical study indicate that the main form of mourning rituals in pre-Islamic Iran, is strongly suspected to be a remnant of the very old rites of agricultural societies, which over time and under the influence of historical factors and necessities, manifested in the story of the epic martyrdom and resurrection of Siavash And has survived as part of the Siavashi rituals in ancient Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mourning Rituals
  • Mourning Rite for Siavash
  • Farming Myth
  • Siavash Ritual
  • Holly marriage