نقش رسانه در ایرا ن باستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو عیات علمی گروه تاریخ . دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی . تهران - ایران

2 استادیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

چکیده

در دنیای امروز رسانه نقش بسیار گسترده ای در انتقال پیام و ارتباطات اجتماعی دارد.بررسی ها در ایران باستان نشان می هد که انتقال پیامها از طریق انسان،پرندگان،نمادها و نشانه ها(آتش،مناره،نقاره،حجاری و..) انجام می شده است. در حکومتهای ایران باستان به علت درگیری مداوم با بیگانگان به ویژه درگیریهای اشکانیان و ساسانیان با رومیان دستگاه جاسوسی و اطلاعاتی نقش مؤثرتری داشته است. ولی در مجموع دستگاه خبر گیری و خبر رسانی در اوایل حکومت حکومت هخامنشیان نسبت به سلسله های اشکانی و ساسانی گسترده تر و سامان یافته تر بوده است و پایه ای برای سلسله های بعدی شده است. حال سوال این است که آیا درایران باستان رسانه اهمیت داشته است.در انتقال ودریافت پیام از چه رسانه هایی استفاده می کردند، آیا در این انتقال پیام، سیر تحولی وجوداشته، در کدام سلسله های ایران باستان خبر رسانی و خبر گیری متنوع تر بوده است؟ نتیجۀ پژوهش نشان می دهد خبر رسانی و خبر گیری مهم بوده است چرا که از این طریق به اعمال قدرت پادشاه،جلوگیری از شورشها،نظارت بر رفتار ایالت های تابعه و مقابله با هجوم دشمنان کمک های شایانی می شده است.
برای انجام کار از منابع موجود در کتابخانه‌ها استفاده شده است، و روش شناسی پژوهش ماهیتی روایتی- نقلی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of media in ancient Iran

نویسندگان [English]

  • hossein mohammadi 1
  • Sahmeddin Khazaee, 2
1 History Department , Faculty of Humanity, Tehran, Iran, University of Kharazmi
2 Assistant Professor, Department of History, Lorestan University, Lorestan, Iran.
چکیده [English]

In today's world, the media has a very wide role in conveying messages and social communication. Studies in ancient Iran show that the transmission of messages through humans, birds, symbols and signs (fire, minaret, tin, sculpture, etc.) It has been. in the governments of ancient Iran, due to the constant conflict with foreigners, especially the Parthian and Sassanid conflicts with the Romans, the spy and intelligence apparatus played a more effective role. But in general, the news and information system in the early days of the Achaemenid rule was wider and more organized than the Parthian and Sassanid dynasties and became the basis for subsequent dynasties. Now the question is whether the media was important in ancient Iran. What media were used in transmitting and receiving the message, was there a change in the transmission of the message, in which dynasties of ancient Iran was news and information more diverse? The results of the research show that informing and receiving news was important because it helped to exercise the king's power, prevent riots, monitor the behavior of the dependent states and counter the invasion of enemies. The resources available in the libraries have been used to do the work, and the research methodology is narrative in nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Media"
  • "Ancient"
  • " Iran"
  • "Achaemenids"
  • " Parthians"
  • "Sassanids"