عناصر عدالت ترمیمی در مادیان هزار دادستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران؛ پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

چکیده

مادیان هزار دادستان یا مجموعه هزار داوری، متنی به خط و زبان پهلوی متعلق به دورۀ پایانی سلسلۀ ساسانیان است. محتوای این متن منحصرا حقوقی است بدون آنکه به موضوعات دینی اشاره کند. قوانین مطرح در این متن بیشتر مدنی است و به ندرت به حقوق جزایی اشاره می‌کند. مسائلی مانند شراکت، ازدواج، طلاق، پرداخت بدهی، ضمانت، ارث، اجاره، فرزندخواندگی و ... در این متن مطرح شده است. عدالت ترمیمی با تاکید بر ترمیم و جبران خسارت‌های بزه‌دیده و مسئول کردن بزهکار در برابر جرمی که مرتکب شده، می‌کوشد آشتی بین گروه‌ها و در نهایت در جامعه برقرار کند. برای رسیدن به این مهم، عناصری چون داوطلبانه بودن، اظهار حقیقت، رودررویی، توافق، حمایت و غیر علنی بودن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. هدف این مقاله بررسی عناصر ترمیمی در متن مادیان هزار دادستان است و می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا عناصر ترمیمی نام برده شده در این متن حقوقی دیده می‌شود و آیا قابل بررسی است؟ بررسی‌ها، شواهدی از وجود این عناصر را ثابت می‌کند که به چند مورد آن اشاره می‌شود: در عنصر داوطلبانه بودن، فرد مرگ‌ارزان، هر گاه به‌صورت داوطلبانه خود را تسلیم می‌کرد، این اقدام او موجب می‌شد، مجازات مرگ از وی برداشته شود. در اظهار حقیقت، هر گاه فردی از تناقض‌گویی به راست‌گویی متمایل می‌شد، محکوم نمی-شد زیرا بررسی در مسیر درست خود که رفع آسیب بود، قرار می‌گرفت. در رودروریی، کاربرد ضمایر «من» و «تو» در متن مادیان، نشان می‌دهد دو طرف رودرروی یکدیگر قرار می‌گرفتند و با هم گفتگو می‌کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elements of restorative justice in legal text :mādayān ī hazār dādestān

نویسنده [English]

  • Nadia Hajipour
Ph.D. in Ancient Culture and Languages of Iran, researcher of Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

The mādayān ī hazār dādestān or the Book of Thousand Judgments is a text in the Pahlavi script and language belonging to the late Sassanian era. The content of this text is exclusively legal without referring to religious issues. The laws in this text are more civic and rarely refer to criminal law. Issues such as partnership, marriage, divorce, debt payment, guarantee, inheritance, rent, adoption, etc. are raised in this text. Restorative justice tries to establish reconciliation between groups and ultimately in the society by emphasizing on repairing and compensating the victims and making the criminal responsible for the crime he committed. In order to achieve this, elements such as Voluntary action, expression of truth, encounter, agreement, support and non-publicity are discussed and investigated. The purpose of this article is to examine the restorative elements in the text of Mādayān ī Hazār Dādestān and tries to answer the question whether the mentioned restorative elements can be seen in this legal text and can it be examined? Investigations prove evidence of the existence of these elements; For example, in the element of voluntariness, a person who commited a sin deserving of death, whenever he surrendered himself voluntarily, this act of his would cause the death penalty to be removed from him. In exression of truth, whenever a person was inclined to tell the truth from contradiction, he was not condemned because the investigation was on its right path, which was to remove the damage. In encounter, the use of the pronouns "I" and "you" in the text shows that the two sides were facing each other and talking to each other. And ....

کلیدواژه‌ها [English]

  • Restorative Justice
  • Elements of Restorative Justice
  • Mādayān ī Hazār Dādestān
  • Laws of the Sassanid Era
  • Midlle Persian