دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 4، شهریور 1401 
معرفی کتیبه نویافته یونانی از همدان: سندی بر پرستش خدای ساراپیس در هگمتانه

صفحه 235-257

10.22034/aclr.2023.1990318.1063

محمد شعبانی؛ محمد ابراهیم زارعی؛ دنیلا فرانچسکا مارچیاندی؛ کاظم ملازاده