بررسی تحوّلات معنایی دو واژة گستاخ، نخست (از دورة میانه تا پارسی نو)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری

چکیده

زبان پارسی از گذشته تا به امروز تحولاتی داشته است، که عدم شناخت کامل آن و واژه‌های قدیم آن می‌تواند سبب درک نادرستی از متون نظم و نثر سده‌های پیشین شود. دو نمونه از واژه‌هایی که شناخت ناقص آنها مانع درک صحیح آنها در متون قدیم شده است، در این مقاله بررسی می‌شود. این دو واژة عبارتند از «گستاخ» و «نخست» را که هم در فارسی میانه و هم در فارسی دری به کار رفته، بررسی کرده‌ایم تا نشان دهیم این واژه‌ها تحولات معنایی داشته‌اند، و معانی آنها در متون فارسی جدید کم و بیش با معانی آنها در متون فارسی میانه تفاوت دارد. ابتدا این واژه‌ها را از نظر ریشه‌شناختی بررسی کرده و سپس با شواهدی از متونِ پارسی میانه از جمله مینوی خرد، دینکرد و کارنامة اردشیر بابکان، و متون پارسی نو همچون شاهنامه فردوسی و ذکر معانی و شواهدی که در فرهنگهای جدید، چون لغتنامة دهخدا آمده است، تحول معنایی آنها را بیان کرده و نشان داده‌ایم که واژة «گستاخ» از گذشته تا کنون دچار تحولات معنایی شده است و نیز معنایی که در سده‌های اخیر شاعران و نویسندگان و گویشوران از آن بهره جسته‌اند حاصل واکنشی بیرونی از حالاتِ روحیِ درونیِ شخص است، در نتیجه دانستن معانیِ مختلف و سیر تحولات آن در درک بهتر متون راهگشاست. همچنین بررسیِ واژة «نخست» نشان داده که هرچند معنای «ابتدا» و «آغاز» در این واژه وجود داشته است اما در مواردی معنای «سپس» بر معنای «ابتدا» غالب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the semantic changes of two words Gustaax, Naxust (From the Middle Ages to New Persian )

نویسنده [English]

  • maryam tayefeghashghaei
PHD student
چکیده [English]

The Persian language has undergone changes from the past to the present day, and the lack of complete knowledge of it and its old words can cause a misunderstanding of the prose and verse texts of the previous centuries. Two examples of words whose incomplete knowledge has prevented their correct understanding in old texts, It is examined in this article. We have examined these two words, "Gustāx" and "Naxust", which are used in both Middle Persian and Dari Persian, to show that these words have undergone semantic changes, and their meanings in modern Persian texts are more or less It is different from their meanings in Middle Persian texts. First, he examined these words from an etymological point of view, and then with evidence from Middle Persian texts, such as Menōg Khard, Dēnkard, and Ardēshir Babakan's Karname, and New Persian texts, such as Ferdowsi's Shahnameh, and mentioning the meanings and evidences found in new cultures, such as Dehkhoda's dictionary. It has been mentioned, we have stated their semantic evolution and we have shown that the word "Gustāx" has undergone semantic evolutions from the past until now, and the meaning that poets, writers and speakers have used in recent centuries is the result of an external reaction from the states of It is a person's inner spirit, as a result, knowing the different meanings and the course of its evolution is a way to better understand the texts. Also, the examination of the word "Naxust" has shown that although the meaning of "beginning" and "beginning" existed in this word, but in some cases the meaning of "then" prevails over the meaning of "beginning".
*Maryam tayefeghashghaei, Ph.D. student of ancient languages, University of Tehran, Tehran,Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Gustax"
  • "Naxust"
  • "Semantic transformation"
  • "Dinkard"
  • Ardeshir Babakan"
  • "SHahname Ferdowsi"