تشکیلات و مراتب دین مردان زردشتی در سنت روزگار اسلامی بر اساس پرسش دوم روایت فرنبغ سروش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان های باستان پژوهشگاه علوم انسانی، تهران- ایران

چکیده

چکیده
با فروپاشی پادشاهی ساسانی کیش زردشتی نیز همچون دیگر بخش‌های جامعه دستخوش تغییر و تحولات عمیق شد. جمعیت بهدینان کاهش یافت و جامعه زردشتی کوچک شد. نهاد دین تضعیف گردید و تشکیلات دینی از هم گسیخت. متناسب با این تغییرات، سازمان روحانیت تغییر کرد و مقامات و مراتب دینی با ادغام وظایف تشکیلات چابک‌تری پدید آوردند. تشکیلات دینی جدید هرچند کلیت سازمان روزگار ساسانی را حفظ کرد و مفاهیم و اصطلاحات کهن را زنده نگه داشت، اما دچار تغییرات چشم گیری شد. تا سده چهارم یزدگردی/ یازدهم میلادی به تدریج این دوران گذار طی شد. گزارش کوتاهی که در پرسش دوم روایت فرنبغ سروش آمده است، مدیریت سازمان و تشکیلات دینی جامعه زرتشتی ایران را نشان می‌دهد و مقاله پیش رو به شرح و تفسیر آن پرسش می‌پردازد.
گزارش کوتاهی که در پرسش دوم روایت فرنبغ سروش آمده است، مدیریت سازمان و تشکیلات دینی جامعه زرتشتی ایران را نشان می‌دهد و مقاله پیش رو به شرح و تفسیر آن پرسش می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organization and ranks of Zoroastrian priesthoods in the tradition of Islamic Times Based on the second question of Faranbaℽ Sorosh's Revayat

نویسنده [English]

  • Hamidreza dalvand
Institute for Humanities and Cultural Studies- Tehran- IRAN
چکیده [English]

Abstract
With the collapse of the Sasanid kingdom, Zoroastrian religion, like other parts of the society, underwent profound changes. The religious population decreased and the Zoroastrian community became smaller. The institution of religion was weakened and religious organizations broke up. Corresponding to these changes, the organization of the clergy changed, and religious officials and ranks created a more agile organization by integrating their duties. Although the new religious organization preserved the organization structure of the Sasanid era and kept the old concepts and terms alive, it underwent significant changes. Until the 4th century of Yazdgerdi/11th AD, this period of transition was gradually passed. The short report given in the second question of Faranbaℽ Sorosh's Revayat shows the management of the religious organizations of the Zoroastrian society of Iran, and the upcoming article will explain and interpret that question.

With the collapse of the Sasanid kingdom, Zoroastrian religion, like other parts of the society, underwent profound changes. The religious population decreased and the Zoroastrian community became smaller. The institution of religion was weakened and religious organizations broke up. Corresponding to these changes, the organization of the clergy changed, and religious officials and ranks created a more agile organization by integrating their duties. Although the new religious organization preserved the organization structure of the Sasanid era and kept the old concepts and terms alive, it underwent significant changes. Until the 4th century of Yazdgerdi/11th AD, this period of transition was gradually passed. The short report given in the second question of Faranbaℽ Sorosh's Revayat shows the management of the religious organizations of the Zoroastrian society of Iran, and the upcoming article will explain and interpret that question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Organization of Zoroastrian priesthoods
  • Zoroastrian tradition
  • Faranbaℽ Sorosh's Revayat"