معرفی کتیبه نویافته یونانی از همدان: سندی بر پرستش خدای ساراپیس در هگمتانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

2 استاد باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، ایران

3 دانشیار تاریخ یونان گروه مطالعات تاریخی دانشگاه تورین، ایتالیا

4 دانشیار باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، ایران

چکیده

با وجود گذشت یک قرن کاوش‌های باستان‌شناسی در همدان، یافته‌های دوره سلوکی در این شهر بسیار ناچیز است این در حالی است که بر اساس منابع تاریخی، هگمتانه یکی از مهم‌ترین ساتراپی‌های یونانی نشین غرب ایران در دوران سلوکیان بوده است. در پاییز سال 1396 در مرکز این شهر، قطعه سنگ تراش خورده‌ و ناقصی کشف گردید. این قطعه سنگ به نظر می‌رسد مربوط به سر ستون شیوه دوریک یک ستون نذری است که بعدها از میانه شکسته و یا بریده شده است. این یافته در اصل شامل یک بخش مکعب‌شکل و یک شالی مدور بوده که بر روی یکی از اضلاع بخش مکعب‌شکل، کتیبه یونانی در سه سطر با سه واژه حک شده است. در سطر اول به نام خدای مصری ساراپیس(Sarapis) و در سطر دوم نام دیودوروس(Diodoros) اشاره شده است و در سطر سوم که تنها دو حرف از آن باقی است می‌توان واژه εὐχήν که در کتیبه‌های یونانی به عنوان واژه‌ای برای شکرگزاری در تحقق نذر آورده می‌شود را شناسایی نمود. بر اساس شکل ظاهری، به نظر می‌رسد این قطعه سنگ بخشی از یک سر ستون نذری، به سبک دوریک بوده که شخصی بنام دیودوروس کتیبه‌ای بر روی آن، در وقف خدای سراپیس نگاشته و آن را در معبد اهدا کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Newly Found Greek Inscription from Hamedan; Evidence of the Worship of Serapis in Ecbatana

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shabani 1
  • Mohammad Ebrahim Zarei 2
  • Daniela francesca Marchiandi 3
  • Kazem Molazadeh 4
1 Ministry of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism
2 Professor of Archeology, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
3 Associate Professor of Greek History, Department of Historical Studies, University of Turin, Italy
4 Associate Professor of Archaeology, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

After more than a century of archeological excavations in Hamedan, the findings of Hellenic culture in this city are very low. But according to historical sources, Ecbatana was one of the most important Greek satrapies in western Iran during the Seleucid period. In the fall of 2017, as a result of digging in Jarrahan alley at Babataher street near the city center, a little Doric Capital was accidentally discovered. On one of the sides of the Abacus of this Capital, a Greek inscription is engraved. This inscription has three lines and three words can be identified on it. In the first line, we can have identified the name of Serapis/Sarapis, although his name may have been associated with the name of Isis. In the second line, the name Diodoros is mentioned, which may have been associated with his father's name. In the third line, we have only two letters, but the word εὐχήν/ex-voto that is used in Greek inscriptions as a word for thanksgiving can be certainly identified. In appearance, this piece of stone appears to be part of a head of a votive pillar of a small Doric Capital, inscribed by a man named Diodoros on the abacus section dedicated to the god Serapis, who placed it in his temple/altar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecbatana
  • Seleucid
  • Greek inscription
  • Sarapis/Serapis
  • Diodoros