فهرست مقالات پیاپی4. سال سوم شماره اول بهار و تابستان 1401

شناسنامه علمی شماره

چکیده

خوانش نویسۀ ' در خط پهلوی ساسانی                           
امیر زمانی
محیا علی خانی ........................................................................................................................... 1-27

 
بررسی آیین‌های قربانی منسوب به اهریمن و دیوان در متن‌های دینی ایرانی (اوستا و متون پهلوی)   
گلنار قلعه‌خوانی              
لیلا فاطمی بوشهری .................................................................................................................... 29-53
 

فرهنگ و تاریخ ایران باستان در آرا و آثار مجتبی مینوی       
علی تقوی ................................................................................................................................55-82

 
الگوهای مینوی شخصیت‌های گیتی؛ مطالعه موردی: زردشت، جم و اژی دهاک      
مینا کامبین .............................................................................................................................83-101

 
بررسی تحولات معنایی دو واژۀ گستاخ، نخست (از دورۀ میانه تا پارسی نو)                  
مریم طایفه قشقایی ................................................................................................................ 103-123

 
بررسی نظام کنترلی سیستم اداری دوره هخامنشی در زمان داریوش بزرگ (با تکیه بر الواح تخت جمشید)          
کریم گلشنی‌راد .......................................................................................................................125-157

 
بررسی برخی از مؤلفه‌های نقد فرمالیستی در سروده مانوی «انگدروشنان»                  
راضیه موسوی‌خو..................................................................................................................... 159-186

 
فلسفۀ اخلاق در متون پهلوی ساسانی                             
شیدا ریاضی هروی
محمد جابری نصر .....................................................................................................................187-215

 
تشکیلات و مراتب دین مردان زردشتی در سنت روزگار اسلامی بر اساس پرسش دوم روایت فرنبغ سروش      
حمیدرضا دالوند .....................................................................................................................217-234
 

معرفی کتیبه نویافته یونانی از همدان: سندی بر پرستش خدای ساراپیس در هگمتانه                        
محمد شعبانی
محمد ابراهیم زارعی
دنیلا فرانچسکا مارچیاندی 
کاظم ملازاده......................................................................................................................... 235-257
 

 
 
 
 
 

عنوان مقاله [English]

Scientific certificate