خوانش نویسه ی ' در خط پهلوی ساسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی تاریخی تطبیقی هندواروپایی، دانشگاه لیدن، لیدن، هلند .

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

زبان پهلوی که نیای زبان فارسی نو است و نزدیک به یک هزاره زبان رسمی دو خاندان ایرانی اشکانی و ساسانی بوده است دارای ده واکه است که عبارتند از: i، ī، (e)، ē، a، ā، (o)، ō، u، ū البته نمی‌توان با قاطعیت گفت آیا «e» و «o» واج‌های مستقلی بوده‌اند یا خیر. نویسه‌ی a دارای چندین ارزش آوایی است. از جمله، به عنوان همخوان ‘>’ ، ‘h’ ، ‘x’ و همچنین به عنوان واکه ‘a’ یا ‘ā’ کاربرد دارد. در این پژوهش، به بررسی ارزش آوایی نویسه‌‌ی ‘a’ به عنوان واکه پرداخته شده است، بدین منظور که آیا این نویسه به عنوان ‘a’ کوتاه در جایگاه‌های مختلف واژه به کار رفته است یا خیر. خواهیم دید که با بسامدی کمتر این اتفاق افتاده است. درضمن در هر جایگاهی (آغازی، میانی، پایانی) از یک واژه که با ‘a’ کشیده روبرو هستیم مطمئنا این نویسه به کار رفته است. با بررسی‌های انجام شده خواهیم دیدکه وجود این نویسه لزوما به معنای کشیدگی نیست و شاید تنها به این دلیل باشد که هجا را ساکن نخوانیم. هدف از این پژوهش، تعیین تکلیف املای پر در واژه‌های پهلوی است. در این پژوهش تنها به واژه‌هایی اشاره داریم که در جایگاه آغازین، میانی یا پایانی واج ‘a’ یا ‘ā’ دارند. تلاش بر آن بوده است که تا حد امکان تمامی واژگان که این ویژگی را دارند بررسی شوند هر چند حتما واژگانی از چشم پنهان مانده‌اند که البته کلیت موضوع را تغییر نخواهند داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pahlavi words spelled with '

نویسندگان [English]

  • Amir Zamani 1
  • Mahya Alikhani 2
1 Ph. D. student, Comparative Indo-European Linguistics, Universiteit Leiden, Netherlands.
2 M. A. Persian Language and Literature, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Pahlavi language is the ancestor of New Persian and the language itself is descended from Old Persian. The language has been the official language of the two Iranian dynasties for hundreds of years and even a millennium. Pahlavi has a very difficult script since each character has various values. Zoroastrian middle Persian has ten vowels: i، ī، (e)، ē، a، ā، (o)، ō، u، and it is not obvious whether “e” and “o” were phonemes.

The character “’” has some values as vowels and consonants and in this paper, the vowel value is studied. It can be rendered short “a” and long “a” in the initial, medial and final positions. We will show that it does not always render long “a” however sometimes it points to mater lectiones and must be rendered as short “a”.
In the initial position with a low frequency it is long “a” and in the medial position with a high frequency is long “a”. In the final position it is always rendered as long “a”. we have tried to investigate all the words having the above-mentioned featured however surely some have been ignored. First off the proper nouns have been studied and then it was done for all the words following the same pattern. One thing which was comparable to New Persian was the words having two spellings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Pahlavi language"
  • "graphemes"
  • "phonemes"
  • "syllable"