فلسفۀ اخلاق در متون پهلوی ساسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

اخلاق و زیبایی‌شناسی‌ بخش‌های اساسیِ ارزش‌شناسی در قلمروی دانش فلسفه را تشکیل می‌دهند؛ آن‌چنان-که اخلاق، ارزش‌های معنوی و منش اخلاقی را به روش فلسفی بررسی می‌کند و زیبایی‌شناسی به کاوش‌ ارزش‌ها در قلمروی زیبایی و هنر می‌پردازد. یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های ادیان، آگاهی‌بخشی در مورد چگونگی حفظ و بالا بردن کیفیت زندگی انسان بوده است؛ بر این اساس، همواره بخش گسترده‌ای از آموزه‌ها و تعالیم ادیان، سفارش به فضائل اخلاقی بوده و زیستن بر مبنای آن‌ها به عنوان هدفی متعالی در زندگی انسان مورد تأکید قرار گرفته است. چیستی فضائل اخلاقی یعنی همان بایدها و نبایدهایی که انسان باید به آن‌ها التزام عملی داشته باشد در هر دین (علی‌رغم وجوه اشتراکات میان ادیان)، ویژگی‌ها خاص خود را دارد. شناخت این ویژگی‌ها از یک‌سو معیارها و مؤلفه‌های کُنش اخلاقی را برای ما روشن می‌سازد و از سوی دیگر موجباتِ پای‌بندیِ هر چه بیشتر انسان به فضائل اخلاقی را فراهم می‌آورد. پژوهش حاضر با هدف شناخت فلسفه‌ی اخلاق در متون پهلوی، به‌ویژه در متون حکمی و اندرزی، چیستی مبانی ارزش‌شناسی متون پهلوی را مورد بررسی قرار داده است تا دریابد رهنمودها و دستورالعمل‌های اخلاقی در این متون، به چه نوع زندگانی اخلاقی منجر می‌گردد. پیش‌فرض بنیادین در این پژوهش، هم‌سویی فلسفه‌ی اخلاق در متون پهلوی با اصول و آموزه‌های گاهانی است. برای نیل به این هدف، اطلاعات به شیوه‌ی کتابخانه‌ای گردآوری شده و به روش توصیفی- تحلیلی مورد واکاوی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moral philosophy in Sasanian Pahlavi texts

نویسندگان [English]

  • sheyda riazi heravi
  • mohammad jaberi
chamran university of ahwaz
چکیده [English]

Ethics and aesthetics form the basic parts of values in the realm of philosophy; As ethics examines spiritual values and moral character in a philosophical way and aesthetics explores values in the realm of beauty and art. One of the most important characteristics of religions has been to raise awareness about how to maintain and improve the quality of human life. Based on this, a large part of the teachings of religions has always been an order to moral virtues and living based on them has been emphasized as a supreme goal in human life. . What are the moral virtues- i.e. the dos and don'ts that a person should have a practical commitment to, in every religion (despite the commonalities between religions)- has its own characteristics. On the one hand, knowing these characteristics makes the criteria and components of moral action clear for us. On the other hand, it provides reasons for people to stick to moral virtues as much as possible. The present research investigated the value bases of Pahlavi texts in the field of ethics using the library and document analysis method. Then it classified and analyzed the obtained information in a descriptive manner. According to the findings of this research, the philosophy of ethics in Pahlavi texts is manifested in principles and values such as Asheh, religiousness, wisdom, agreement, Radi, cooperation and justice. Based on this, the philosophy of ethics in Pahlavi texts is one of the types of religious ethics, and in the divisions of the field of ethics, it is placed in the normative Jirga based on virtue, and the purpose of which is to cultivate a virtuous person in individual and social life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral philosophy
  • fundamentals of value theory
  • moral system
  • Pahlavi texts