ردپای فعلی تالشی در دو زبان ایرانی میانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در متون پهلوی اشکانی ِمانوی و نیز سغدیِ بودایی و مانوی، فعلی مشترک با آوانویسی āžay_[1] بکار رفته است که پژوهشگرانِ زبان‌های ایرانی معنای آن را در متون پهلوی اشکانی "باز زاده شدن" و در متون سغدی "زاده شدن" در نظر گرفته‌اند. در مورد وجود همزمان این فعل با یک شکل و معنای بسیار نزدیک در زبان‌های پهلوی اشکانی و سغدی، پژوهشگران با تردید این موضوع را بیان می‌کنند که احتمالاً اصل واژه سغدی بوده و در پهلوی اشکانی به شکل وامواژه وارد شده است. در این پژوهش به وجود این فعل در زبان تالشی پی می‌بریم و معنا و گونه‌های این فعل را در تالشی و زبان‌های ایرانی میانه بازگو می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Trace of a Taleshi Verb in Two Middle Iranian Languages

نویسنده [English]

  • Nima Asefi
Ancient Culture and Languages, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

There is a common verb in Manichaean Parthian texts as well as in both Manichaean and Buddhist Sogdian texts with the phonetic transcription of “āžay_” which according to scholars of Iranian Languages means “to be reborn” in Parthian texts and “to be born” in Sogdian texts. In this regard, the simultaneous existence of this verb with the same form and similar meanings in both languages of Parthian and Sogdian led the scholars to hypothesize that the word has been Sogdian originally and has entered the language of Parthian as a loan word. In this regard, the present study will investigate the presence of this verb in Taleshi Language and explore its different meanings and forms in Taleshi as well as Middle Iranian Languages. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sogdian
  • Parthian
  • Taleshi
  • “to be reborn”.