پارس به چه معنی است؟

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه خوارزمی

2 عضو هیئت علمی پژوهشکده زبانشناسی کتیبهها و متون پژوهشگاه میراث فرهنگی

چکیده

جستار این مقاله بررسی معنی واژه پارس است. در برخی از لغت‌نامه‌ها علاوه بر اینکه پارس در مفهوم قوم پارسیان، و محل استقرار آنها  بیان شده است، به معنی «پارس کردن» نیز آمده است. از اینرو این مقاله به دنبال آن است که  مدارک و شواهد را بررسی کند تا به استناد منابع در دسترس، معنی واقعی این واژه مشخص شود. نتیجة بررسی هیچ منبع و مدرک مستندی را که نمایانگر مفهوم این واژه باشد در اختیارمان قرار نداده است. اما پارس در  منابع متعددی به معنی قوم و قبیله پارسیان، استان فارس و سرزمین ایران آمده است. پارس نام قوم پارسیان (هخامنشیان) است که در کتیبه‌های هخامنشی در مفهوم «قبیله پارسی» به کار رفته‌ است. این نام ابتدا به محل شکل‌گیری حکومت پارسیان، که حدود استان فارس فعلی است، اطلاق می‌شد و با قدرت گرفتن هخامنشیان و توسعة قلمرو آنان، به کل سرزمین ایران و قوم ایرانی داده شد. واژة «پارس» در گذر زمان جای خود را به تلفظ عربی این کلمه یعنی«فارس» داده است. معانی دیگری که به قرینه می توان برای واژة پارس بیان کرد از این قبیل‌اند: محل استقرار، جنگجو، پهلوان و گرز افکن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The meaning of Pārs

نویسندگان [English]

  • mortaza tahami 1
  • Azadeh Heydarpour 2
1 ,Professor assistant Department Of History,Faculty Of Literature & Humanities,University Of KHarazmi
2 Faculty member, Department of Ancient Languages and Old Texts, Research Institute of Cultural Heritage and Tourism
چکیده [English]

 The subject of this article is the meaning of the word Pārs. In some dictionaries, in addition to the fact that Pārs is expressed in the concept of the people of Persia and their location, the meaning of "barking dog" is also mentioned. The paper therefore seeks to study the evidence in this case, in the light of available sources to determine the true meaning of the term. The results of the study show that no source documented this concept could be obtained, but Pārs has come from different sources in the meaning of the people and the Persian tribe, Fārs province and the land of Iran. Pārs is the name of the Persian people (Achaemenid), which has been used in the Achaemenid inscriptions in the concept of the "Persian tribe". This name originally referred to the place where the Persian rule was formed, which is around the current Fārs province, and was given to the whole territory of Iran and the Iranian people with the capture of the Achaemenids and the development of their territory. In the course of time, the term "Pārs" has given its place to the Arabic pronunciation of the word "Fārs". In addition to the reliance on the documentation given in the text, it is possible to express these meanings to the term "Pārs": the place of deployment, the warrior, the horseman, the wanderer.                   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pārs
  • Fārs
  • Anshan
  • Iran
  • Parsova