کلیدواژه‌ها = پارسوا
پارس به چه معنی است؟

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 237-259

مرتضی Mortaza؛ آزاده حیدرپور