تعداد مقالات: 25

1. زبان پارسی و مردم فارس

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-20

کتایون مزداپور


2. جم کیست؟

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-25

محسن نظری فارسانی


3. مضمون‌هایِ همانند در داستانِ ضحّاکِ شاهنامه و اسطوره‌هایِ مانوی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-26

حمیدرضا اردستانی رستمی


4. رنج یا آزمون؟ ردپای محتوای داستان ایوب در متون مزدایی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-46

فاطمه جهانپور


8. توصیف دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-76

آرمیتا فرهمند؛ شیما جعفری دهقی؛ محمد هادی فلاحی


9. بررسی تحولات تصاویر سیمرغ با نگاهی به آثار صناعی ساسانی و صفوی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-70

فریبا فولادیان‌پور


10. دو آجرنبشتۀ نو یافتۀ ایلامی در دشت شوشان

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 57-70

سینا عباسلو؛ منوچهر پورمیرزا


11. نخستین شاعران ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-95

راضیه موسوی‌خو


12. کاوشی در یزدانشناختِ گات‌های زرتشت

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-98

شیدا ریاضی هروی؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمد جعفر پاک سرشت؛ شهرام جلیلیان


13. تطبیق روایتی از تلمود بابلی با ارداویراف‌نامه

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 71-86

آزاده احسانی


14. ردپای فعلی تالشی در دو زبان ایرانی میانه

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-106

نیما آصفی


16. پارس به چه معنی است؟

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 87-109

مرتضی تهامی؛ آزاده حیدرپور


17. قوانین فرزندخواندگی بر اساس متن فارسی میانه مادیان هزار دادستان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-138

نادیا حاجی‌پور


18. بررسی معنایی و اشتقاقی واژۀ ویذ/ وید در شعری منسوب به رودکی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 121-130

میثم محمدی


19. داریوش شاهی زرتشتی؛ یک گواهی نادیدمانده

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 139-150

سید مجتبی آقایی


22. بررسی دو عبارت کنایه آمیز در ایلامیِ هخامنشی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 45-54

میلاد عابدی؛ سینا عباسلو


24. معرفت‌بخشی رؤیا در اندیشه مزدایی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 77-90

نادر شکراللهی؛ مرتضی تهامی


25. زمان زیست زرتشت

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 91-103

مصطفی سعادت