زبان پارسی و مردم فارس

دوره 1، شماره 1، آذر 1399، صفحه 1-20

کتایون مزداپور


دو آجرنبشتة نو یافتة ایلامی در دشت شوشان

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 57-70

سینا عباسلو؛ منوچهر پورمیرزا


نخستین شاعران ایران

دوره 1، شماره 1، آذر 1399، صفحه 71-95

راضیه موسوی‌خو


تطبیق روایتی از تلمود بابلی با ارداویراف‌نامه

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 71-86

آزاده احسانی


توصیف دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 121-151

آرمیتا فرهمند؛ شیما جعفری دهقی؛ محمد هادی فلاحی


داریوش شاهی زرتشتی؛ یک گواهی نادیدمانده

دوره 1، شماره 1، آذر 1399، صفحه 139-150

سید مجتبی آقایی


جم کیست؟

دوره 1، شماره 1، آذر 1399، صفحه 151-176

محسن نظری فارسانی


بررسی دو عبارت کنایه‌آمیز در ایلامیِ هخامنشی

دوره 1، شماره 1، آذر 1399، صفحه 177-186

میلاد عابدی؛ سینا عباسلو


معرفت‌بخشی رؤیا در اندیشة مزدایی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 197-212

نادر شکراللهی؛ مرتضی Mortaza


زمان زیست زرتشت

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 213-225

مصطفی سعادت


کاوشی در یزدان‌شناختِ گات‌های زرتشت

دوره 1، شماره 1، آذر 1399، صفحه 215-236

شیدا ریاضی هروی؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمد جعفر پاک‌سرشت؛ شهرام جلیلیان


پارس به چه معنی است؟

دوره 1، شماره 1، آذر 1399، صفحه 237-259

مرتضی Mortaza؛ آزاده حیدرپور