اهداف و چشم انداز

اهداف نشریة پژوهش‌نامة فرهنگ و زبان‌های باستانی در راستای اهداف موسسه پژوهشی یادگار باستان یعنی توسعه و گسترش پژوهش در زمینة فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران و زمینه‌سازی برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با میراث نامکتوب زردشتی است. در این راستا نشریه نقطه تلاقی فرهنگ و زبان دورۀ باستان را مد نظر داشته است و بنابراین پذیرای نشریاتی است که با مطالعه زبان‌ها و متن‌های ایران باستان موضوعات فرهنگی، تاریخی، اسطوره‌ای و زبانی آن دوره را مورد مطالعه قرار داده باشند.

نشریه در نظر دارد با انتشار جدیدترین دست‌آوردهای علمی و پژوهشی در زمینۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی و علوم وابسته باعث پیشبرد و توسعۀ هر چه بیشتر دانش و شناخت در این رشته در سطح بین‌المللی باشد. 

امید است با دریافت امتیاز علمی از وزارت علوم و قرار گرفتن و حضور فعال در پایگاه‌های نمایۀ بین‌المللی سبب گسترش فعالیت‌های پژوهشی در زمینۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی و علوم وابسته در سطح بین‌المللی و باعث ترغیب دانشجویان این رشته در کشورهای خارجی باشیم.