اعضای هیات تحریریه

 


مدیر مسئول

ندا اخوان اقدم

فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشیار پژوهشکده هنر

n.akhavanaghdamaria.ac.ir

سردبیر

کتایون مزداپور

فرهنگ و زبان‌های باستانی استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mazdapourgmail.com

معاون سردبیر

فرزانه گشتاسب

فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

f.goshtasbihcs.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ژاله آموزگار

فرهنگ و زبان‌های باستانی استاد دانشگاه تهران

jalehamouzegaryahoo.com

ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق

فرهنگ و زبان‌های باستانی استاد دانشگاه شهید بهشتی

a-esmailpoursbu.ac.ir

محمود جعفری دهقی

فرهنگ و زبان‌های باستانی استاد دانشگاه تهران

mdehaghiut.ac.ir

جلال‌الدین رفیع‌فر

انسانشناسی استاد دانشگاه تهران

jrafifarut.ac.ir

علی شهیدی

فرهنگ و زبان‌های باستانی استادیار دانشگاه تهران

alishahidiut.ac.ir

مصطفی عاصی

زبانشناسی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

s_m_assiihcs.ac.ir

فرزانه گشتاسب

فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

f.goshtasbihcs.ac.ir

چنگیز مولایی

فرهنگ و زبان‌های باستانی استاد دانشگاه تبریز

chmowlaeetabrizu.ac.ir

مهشید میرفخرایی

فرهنگ و زبان‌های باستانی استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mahshidmirfakhraieyahoo.com

سیروس نصرالله زاده

فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

cyrusnasrgmail.com

کتایون نمیرانیان

فرهنگ و زبان‌های باستانی استادیار دانشگاه شیراز

katy.namiranian1352gmail.com

مدیر داخلی

مینا کامبین

فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشجوی دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

minakambinyahoo.com