اعضای هیات تحریریهمدیر مسئول
 
دکتر ندا اخوان  /   فرهنگ و زبان‌های باستانی
                       
                       هیأت علمی فرهنگستان هنر


سردبیر
 
دکتر کتایون مزداپور  /  فرهنگ و زبان‌های باستانی
                               
                               استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


اعضای هیأت تحریریه
 
دکتر ژاله آموزگار  /   فرهنگ و زبان‌های باستانی               
                         
                           استاد دانشگاه تهران 

 
دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پور  /  فرهنگ و زبان‌های باستانی   
                                   
                                      استاد دانشگاه شهید بهشتی 

 
دکتر محمود جعفری دهقی  فرهنگ و زبان‌های باستانی
                                     
                                       استاد دانشگاه تهران 

 
دکتر جلال‌الدین رفیع‌فر  انسان‌شناسی
                                 
                                  استاد دانشگاه تهران 

 
دکتر زهره زرشناس  /  فرهنگ و زبان‌های باستانی
                             
                             استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 

 
دکتر علی شهیدی  /  فرهنگ و زبان‌های باستانی
                          
                           استادیار دانشگاه تهران 

 
دکتر مصطفی عاصی  /  زبان‌شناسی
                              
                              استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

 
دکتر فرزانه گشتاسب  /  فرهنگ و زبان‌های باستانی
                             
                              دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 
دکتر چنگیز مولایی  /  فرهنگ و زبان‌های باستانی             
                             
                             استاد دانشگاه تبریز 

 
دکتر سیروس نصرالله زاده  /  فرهنگ و زبان‌های باستانی
                                    
                                    دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

 
دکتر کتایون نمیرانیان  /  فرهنگ و زبان‌های باستانی         
                               
                                استادیار دانشگاه شیراز

مدیر داخلی
 
مینا کامبین  /  فرهنگ و زبان‌های باستانی


مدیر مسئول

ندا اخوان اقدم

فرهنگ و زبان‌های باستانی استادیار پژوهشکده هنر

n.akhavanaghdamaria.ac.ir

سردبیر

کتایون مزداپور

فرهنگ و زبان‌های باستانی استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mazdapourgmail.com