دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

بررسی تحوّلات معنایی دو واژة گستاخ، نخست (از دورة میانه تا پارسی نو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1401

مریم طایفه قشقایی


بررسی قواعد نظم در منظومه روایی هویدگمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

سمیه حمیدی؛ زهره زرشناس


بررسی نظام کنترلی سیستم اداری دوره هخامنشی در زمان داریوش بزرگ(با تکیه بر الواح تخت جمشید)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

کریم گلشنی راد