دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

خوانش نویسه ی ' در خط پهلوی ساسانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1401

امیر زمانی؛ محیا علی خانی


بررسی آیین های قربانی منسوب به اهریمن و دیوان در متن های دینی ایرانی (اوستا و متون پهلوی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

گلنار قلعه خانی؛ لیلا فاطمی بوشهری


فرهنگ و تاریخ ایران باستان در آرا و آثار مجتبی مینوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

علی تقوی


الگوهای مینویِ شخصیت‌های گیتی؛ مطالعۀ موردی: زردشت، جم و اژی دهاک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

مینا کامبین