مطالعه و بررسیِ کاربرد شیوه‌های بلاغی در اندرزهای پهلوی و مانوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

در درازنای تاریخ چندهزار سالۀ ایران، اندرز و پند، همواره جزء جدایی‌ناپذیر و پیوستۀ فرهنگ ایرانی و مهم‌ترین بخش از ادبیات پهلوی بوده است و از آنجایی که یکی از اصلی‌ترین راه‌های شناخت مردمان یک سرزمین مراجعه به ادبیات و آثار نوشتاری و سنت شفاهی مردمان آن دیار است، مطالعه و بررسی اندرزها از زوایای مختلف، می‌تواند پژوهشگر را به افق‌های جدیدی پیرامونِ مسائل و موضوعات مرتبط با آن، رهنمون سازد. در همین راستا، پژوهش کنونی قصد دارد تا به مطالعه و پژوهش دربارۀ کیفیّت و چگونگی اندرزهای پهلوی –و تا حدودی مانوی- از حیث اشتمال بر صنایع ادبی و فنون بلاغت بپردازد؛ بدین معنا که آیا در بیان اندرزهای پهلوی از صور بلاغی استفاده شده است و یا در گزارش آن‌ها، سادگی بر آرایش‌های لفظی و معنوی ارجحیّت دارد. در نگاه اول چنین به نظر می‌رسد که کاربرد شیوه‌های بلاغی در بیان اندرزها بسیار اندک و انگشت‌شمار است، امّا پس از بررسی و تعمق در اندرزنامه‌های پهلوی و مانوی، مشخص می‌شود که کاربرد و استعمال آرایه‌های ادبی، بسیار چشمگیر و قابل ملاحظه است و از این میان، استفاده از شیوۀ سوال و جواب، ایضاح پس از ابهام بر سایر صنایع ادبی ارجحیّت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and investigation the use of rhetorical methods in Pahlavi and Manichaean advices

نویسنده [English]

  • Sajjad Rahmatian
Ph.D. graduate of Persian language and literature, Khwarazmi University, Tehran
چکیده [English]

In the long history of several thousand years of Iran, advice and counsel have always been an inseparable and continuous part of Iranian culture and the most important part of Pahlavi literature And since one of the main ways to know the people of a land is to refer to the literature and written works and oral tradition of the people of that land, Studying and examining the advices from different aspects can lead the researcher to new horizons around issues and related subjects. In this regard, the current research intends to study and research the quality and manner of Pahlavi - and to some extent Manichaean- advices in terms of including literary arts and rhetorical techniques; This means, whether literary techniques were used in the expression of Pahlavi's advices, or in their reporting, simplicity is preferred over figures of words and thoughts. At first glance, it seems that the use of rhetorical methods in the expression of advices is very few. But after examining and pondering Pahlavi and Manichaean maxim, it is clear that the use of literary arrays is very impressive and visible And among these, using the method of question and answer, clarification after ambiguity is preferable over other literary figures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • advice
  • rhetorical style
  • pahlavi maxim
  • literary arrays
  • Manichaean