جمله‌های مرکبِ وابستگی پیرو قیدی و وصفی در زبان ختنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

پژوهش‌های علمی دربارة تاریخ زبان فارسی به‌ویژه از نظر زبانشناختی از طریق تجزیه و تحلیل تمامی زبان-های کهن ایرانی صورت می‌پذیرد. در طبقه‌بندی علمی زبان‌های ایرانی، زبان ختنی در زمرة زبان‌های ایرانی میانة شرقی است، که در قیاس با سایر زبان‌های کهن ایرانی کمتر مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته و از نظر مطالعات زبانی به‌ویژه موضوع ساختار جملات در زبان‌های ایرانی میانه شرقی مهجور مانده است. از این‌رو، مقالة حاضر به بررسی رایج‌ترین مقولة زبانی مربوط به ساختار چند نوع جمله‌ی مرکب در فصل دوم کتاب زمبسته بپردازد. کتاب زمبسته یکی از آثار ادبی مهّم به زبان ختنی است. این کتاب یک تألیف اصیل و بومی است که به شرح و توصیف آموزه‌های بودایی مکتب مهایانه می‌پردازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این متن، جملات به سه صورت ساده، مرکب همپایگی و مرکب وابستگی وجود دارند. در این پژوهش، به دنبال مقالة پیشین تحت‌عنوان «جمله‌های مرکبِ ‌همپایگی و جمله‌های مرکبِ ‌وابستگی در زبان ختنی»، ساختار جمله‌های مرکبِ وابستگی، از نوع پیرو قیدی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین دو نوع ساختار دیگر از جملة مرکب، پیرو وصفی صفت‌واره و پیرو موصولی وصفی و یا توصیفی، به اختصار توضیح داده می‌شود. به‌این‌منظور، نمونه‌های این قبیل جملات از فصل دوم کتاب زمبسته گردآوری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coordinate Compound Sentences in Khotanese; Adverbial Clauses and Participle Relative Clauses

نویسنده [English]

  • Mandana Taebi
Department of linguistics, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Scientific researches about the history of Iranian language, especially from the linguistic point of view, can be made by the analysis of all ancient Iranian languages. In the scientific classification of Iranian languages, Khotanese language is included among Middle Eastern Iranian languages, which is less studied and researched in comparison with other ancient Iranian languages, and in terms of language studies, especially the topic of sentence structure it has been abandoned in Middle Eastern Iranian languages. Therefore, the present article examines the most common linguistic category related to the structure of several types of compound sentences in the second chapter of the Zambasta Book. Zambasta Book is one of the important literary works in Khotanese language. This book is an original and native composition that describes the Buddhist teachings of the Mahayana school. Investigations show that in this text, there are three types of sentences: simple, Subordinate Compound, and Coordinate Compound Sentences. In this research, following the previous article entitled "“Subordinate Compound and Coordinate Compound Sentences in Khotanese”, the structure of compound sentences, including adverbial clauses shall be investigated. Also, two other types of structures of compound sentences, known as Adnominal Relative Clauses and Participle Adjective Clauses are briefly explained. For this purpose, examples of such sentences have been collected from the second chapter of The Zambasta Book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khotanese language
  • Coordinate Compound Sentence
  • adverbial Clauses
  • Adnominal Relative Clauses and Participle Adjective Clauses