بررسی نقش‌مایه‌های جانوری و گیاهی موجود بر سکه‌‎های پادشاهان نخستین ساسانی (از اردشیر اول تا هرمزد دوم)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و مدیر گروه زبانهای باستانی و متون کهن، پژوهشکده زبانشناسی، کتیبه ها و متون، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

2 عضو هیات علمی، گروه زبانهای باستانی و متون کهن، پژوهشکده زبانشناسی کتیبه ها و متون، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

چکیده

نقش‌‎مایه‌ها‎ی حک شده بر سکه‎های ساسانی حاوی مضامینی هستند که بیانگر فرهنگ، هنر و باورهای رایج درآن دوره‎ است. این نقش‎‌مایه‌ها که نمادهای ایزدان باستانی ایران یا برآمده از باور های اساطیری- دینی و هنری آن دوره هستند، به دنبال یک رخ‎داد سیاسی، به صورت کاملا" نمادین، بر تاج های پادشاهان ساسانی ظاهر شده‎اند. هدف از این پژوهش بررسی نقوش جانوری و گیاهی بر سکه‎های نخستین پادشاهان ساسانی و مطالعه و تفسیر نمادین این نقوش است.برخی از پرسش‎های مرتبط با این پژوهش به شرح ذیل است: تصویرپردازی‎های اساطیری گیاهی و حیوانی در سکه‎های نخستین شاهان ساسانی چه جایگاهی در باورهای دینی این دوره داشته اند و ارتباط نمادین این نقوش با ایزدان باستانی چیست؟ با بررسی این نقوش می‌توان نتیجه گرفت که تحولاتی که در تصویر‎پردازی سکه‌های ساسانی به‌وجود آمده‎اند ناشی از رویدادهای سیاسی-تاریخی آن دوره‌اند. تصویرپردازی‌های حیوانی نیز که در واقع مظاهری از ایزدان زرتشتی چون ورثرغنه، آناهیتا و ... بودند، از زمان بهرام دوم به بعد بر تاج‎های شاهان ساسانی نمایان و به یکی از خط‌مشی‌های اصلی هنر ساسانی تبدیل شدند. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه‎ای و میدانی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the animal and plant motifs on the coins of the first Sassanid kings(from Ardashir I to Hormozd II)

نویسندگان [English]

  • Azadeh Heidarpour 1
  • Katayoun Fekripour 2
1 Member of the academic staff and director of Department of ancient languages and texts , Research center of Linguistics, Inscriptions and Texts, research institute Cultural Heritage and tourism
2 ُscientific staff, Department of ancient Iranian Inscriptions and Texts, research center of linguistics, inscriptions and Texts, research Institute of cultural Heritage and Tourism
چکیده [English]

The motifications carved on Sassanid coins contain themes that reflect the culture, art and mythological and religious beliefs common in that era. These motifications are manifestations of ancient deities such as Ahura Mazda, Anahita, Mehr, etc. They are humanistically depicted in Sassanid coins or are a visualization of deep mythological-artistic beliefs and thoughts that seek a social event (internal or external) symbolically, in the form of animal motifs on the crown of the Sassanid king. The first Sassanid coins were multiplied by the role of Ardeshir I's right profile on the coin and the role of the firekeeper behind the coins, the rotation of the Shah's profile to the right was a visualization of the great change that occurred in the iconography pattern of Sassanid coins compared to the iconography pattern of Parthian coins, and behind the Sassanid coins, the role of the fireman replaces the role of the Parthian archer. This motification is preserved with little transformation until the end of the Sassanid era as the fixed role behind the coins. Some of the questions related to this research are as follows: What is the meaning of the anthropological depictions of ancient deities on Sassanid coins? When did animal motifs enter the Sassanid coinage art? One of the main objectives of this study is to investigate the deep themes and beliefs that lie in the coins of Sassanid first kings. By examining these motifs, it can be concluded that the changes that have occurred in the depiction of Sasanian coins are caused by the political-historical events of that period. This research was done by descriptive-analytical method and based on library and field studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "motif"
  • "Anahita"
  • " Farrah"
  • "Eagle"
  • "Boar"