بررسی تحوّلات صنعت جناس اشتقاق در متون ایرانی میانۀ غربی مانوی و سابقۀ آن در ادبیات هندوایرانی و ایرانی باستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموختة دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از صنایع ادبی بکار‌رفته در متون ودایی، متون ایرانی باستان و متون ایرانی میانۀ غربی صنعت جناس اشتقاق است. جناس اشتقاق آوردن دو یا چند کلمۀ هم‌ریشه است. جناس شبه‌اشتقاق آوردن دو یا چند کلمه است که به دلیل داشتن حروف مشترک هم‌ریشه به نظر می‌رسند، در حالی که هم‌ریشه نیستند. نمونه‌های جناس اشتقاق در متون ایرانی باستان و میانه، از جهت شیوۀ ساخت قابل دسته‌‌بندی است. بکار بردن یک واژۀ واحد با دو پیشوند گوناگون، بکار بردن یک واژۀ واحد یکبار با پیشوند و یکبار بدون پیشوند، بکار بردن دو واژۀ هم‌ریشه با دو پیشوند گوناگون، بکار بردن دو واژۀ هم‌ریشه یکبار با پیشوند و یکبار بدون پیشوند و نیز بکار بردن واژه‌هایی دوجزئی به همراه واژه‌ای که با یکی از آن دو جز هم‌ریشه است، از این شمارند. موارد دیگری از جناس اشتقاق هم در این متون به کار رفته‌اند. جناس شبه‌اشتقاق نیز در این متون بکار رفته‌ است. در مواردی که در این متون جناس شبه‌اشتقاق بکار رفته، ممکن است نویسنده یا شاعر تصور کرده باشد که واژه‌هایی که بکار برده واقعا هم‌ریشه هستند و به زعم خود جناس اشتقاق بکار برده باشد. صنعت جناس اشتقاق و جناس شبه‌اشتقاق در ادبیّات ایرانی دوران باستان و میانه و نو (فارسی دری) استمرار و توالی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the evolutions of jenās-e-eshteqāq in Manichaean Western Middle Iranian texts and its history in Indo-Iranian and ancient Iranian literature

نویسنده [English]

  • Hossein Mostafavi Kashani
Alumni of Tehran University
چکیده [English]

The use of jenās-e-eshteqāq in Vedic texts, ancient Iranian texts, and Middle Western Iranian texts is one of the literary devises. jenās-e-eshteqāq refers to two or more words with the same root. jenās-e-shebh-e-eshteqāq refers to two or more words that seem to have the same root because they have letters in common, while they do not have the same root. Different types of jenās-e-eshteqāq in ancient and middle Iranian texts can be classified according to the construction method. Using a single word with two different prefixes, using a single word once with a prefix and once without a prefix, using two words of the same root with two different prefixes, using two words of the same root once with a prefix and once without a prefix, and also using words with two parts together with a word that is co-rooted with one of those parts is one of these types. other types of jenās-e-eshteqāq are also used in these texts. jenās-e-shebh-e-eshteqāq is also used in these texts. In cases where jenās-e-shebh-e-eshteqāq are used in these texts, the author or poet may have imagined that the words he used are really co-rooted and he used jenās-e-shebh-e-eshteqāq in his opinion. jenās-e-eshteqāq and jenās-e-shebh-e-eshteqāq have continued and been sequenced in ancient, middle, and modern Iranian literature (farsi dari).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ancient Iranian literature
  • jenās
  • jenās-e-eshteqāq
  • Middle Iranian literature