جُستاری بر چرایی عدم ذکر نام «آرش کمانگیر» در شاهنامه فردوسی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز

چکیده

حماسۀ «آرش کمانگیر» یکی از حماسه‌های زیبا و پر تکرار پارسی است که ریشه در اسطوره‌های پیش از زرتشت دارد. شخصیت آرش کمانگیر تا پیش از حضور برجستۀ شخصیت «رستم» در شاهنامه، در کتاب‌های حماسی منثور و منظوم پارسی نقش پررنگی دارد. این پژوهش با رویکرد کتابخانه‌ای به بررسی و تحلیل اسطورۀ آرش کمانگیر می‌پردازد و آن را بازماندۀ اسطورۀ «ایزد خورشید، باروری و باد» می‌پندارد و بر آن است که شخصیت «رستم» دگردیس شدۀ داستان حماسی آرش است و نیز به این دلیل داستان حماسی آرش در شاهنامه ذکر نشده است. زیرا کارکرد نقش«رستم» آمیخته‌ای از نقش«آرش، زو، منوچهر» است. او همچون آرش ایران را از خشکسالی(افراسیاب) نجات می‌دهد، همچون معنی نام«زو و منوچهر» یاریگر ایرانیان است و همچون منوچهر و آرش کهن سال و میرا است. معنی نام اسب رستم «رخش» و معنی نام«سهراب» یادآور پرتو نور خورشیدند. معنی نام «رودابه و رستم» و کارکرد شخصیت«زو» در ایجاد نهرها و آبادانی از دیگر نشانه های استحالۀ شخصیت های داستان آرش به شخصیت رستم است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflections on the Absence of Arash the Archer in the Shahnameh

نویسنده [English]

  • Sharareh Tajmirriyahi
Persian Language and Persian Literature department, Humanities college, shiraz university, Shiraz, iran
چکیده [English]

The myth of "Arash Kamangir" (Arash the Archer) is an ancient Iranian myth that predates Zoroastrianism. Arash Kamangir plays a significant role in heroic Persian prose and poetry prior to the emergence of Rostam, one of the main characters in Ferdowsi’s Shahnameh. This research aims to demonstrate that the myth of Arash is closely related to the myths of "sun, fertility, and wind". It further argues that Rostam is a transformation of Arash, which explains why the Shahnameh does not mention Arash. Rostam appears to embody the characteristics of Arash, Zu, and Manuchehr. Like Arash, Rostam saves Iran from drought (Afrasiab) and, similar to Zu and Manuchehr, he assists Iranians. Additionally, Rostam, like Arash and Manuchehr, is mortal. The name of Rostam's horse, Rakhsh, and his son, Sohrab, are reminiscent of sunrays. The names Rudabeh, Rostam's wife, and Rostam himself, as well as Zu's role in creating rivers and irrigation, further suggest the transformation of the character of Arash into Rostam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structuralism
  • epic
  • myth
  • Arash
  • Rostam