نویسنده = یحیی مدرسی
دگرگونی‌های واجی خوشه‌های همخوانی آغازی در زبان فارسی از دورة باستان تا نو

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 293-322

10.22034/aclr.2022.701114

حامد خرازیان؛ فرزانه گشتاسب؛ یحیی مدرسی