نویسنده = رضا ابراهیم زاده حقیقی فارس
تأملی بر دو نکته در «شرح احوال یوحنای دیلمی» به زبان سغدی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 219-246

10.22034/aclr.2022.255148

رضا ابراهیم زاده حقیقی فارس؛ زهره زرشناس؛ آمنه ظاهری عبدوند