دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، اسفند 1400، صفحه 1-322 
بررسی نوشته‌های «نفرینی» در کتیبه‌های شاهی ایلامی

صفحه 65-94

میلاد جهانگیرفر؛ ایرج داداشی؛ سعید سیداحمدی زاویه


نقش رسانه در ایرا ن باستان

صفحه 95-124

حسین محمدی؛ سهم الدین خزایی


تأملی بر دو نکته در «شرح احوال یوحنای دیلمی» به زبان سغدی

صفحه 219-246

رضا ابراهیم زاده حقیقی فارس؛ زهره زرشناس؛ آمنه ظاهری عبدوند


از سَگبیتَ تا هَگمَتانَ؛ شاه‌شهرهای مادی

صفحه 247-272

سورنا فیروزی؛ زهره جوزی؛ محمدامین سعادت مهر