دگرگونی‌های واجی خوشه‌های همخوانی آغازی در زبان فارسی از دورة باستان تا نو

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Phonological Changes of Initial Consonant Clusters in the Persian Language from the Old to the Modern Era