نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آز مضمون‌هایِ همانند در داستانِ ضحّاکِ شاهنامه و اسطوره‌هایِ مانوی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-26]
 • آشور از سَگبیتَ تا هَگمَتانَ؛ شاه‌شهرهای مادی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 247-272]
 • آیین سوگواری بازجست ریشه‌های آیین‌های سوگواری در ایران پیش از اسلام [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 27-64]
 • آیین‌های سیاوشی بازجست ریشه‌های آیین‌های سوگواری در ایران پیش از اسلام [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 27-64]

ا

 • ارمایل و گرمایل مضمون‌هایِ همانند در داستانِ ضحّاکِ شاهنامه و اسطوره‌هایِ مانوی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-26]
 • ازدواج مقدس بازجست ریشه‌های آیین‌های سوگواری در ایران پیش از اسلام [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 27-64]
 • اسطوره کشاورزی بازجست ریشه‌های آیین‌های سوگواری در ایران پیش از اسلام [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 27-64]
 • انجمن آسیایی پاریس ایران شناسی در فرانسه؛ بررسی مطالعات ایرانی انجمن آسیایی پاریس (1822م-1922م) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 125-146]
 • اندرزنامه‎ های پهلوی پژوهشی دربارۀ نقش و جایگاه دوستی در اندرزنامه ‎های پهلوی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 147-178]
 • اهریمن نگاهی به فلسفه و اسطوره زروان و بررسی کیهان شناخت زروانی بر اساس سه متن پهلوی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 153-174]
 • اورمزد نگاهی به فلسفه و اسطوره زروان و بررسی کیهان شناخت زروانی بر اساس سه متن پهلوی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 153-174]
 • اوستا معرفی دست نویس یشت ویسپرد از مجموعه اهدایی موبد رشید رستمی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 179-198]
 • اونتَش-نَپیریشَ دو آجرنبشتة نو یافتة ایلامی در دشت شوشان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 57-70]
 • ایران باستان پژوهشی دربارۀ نقش و جایگاه دوستی در اندرزنامه ‎های پهلوی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 147-178]
 • ایران‌شناسی ایران شناسی در فرانسه؛ بررسی مطالعات ایرانی انجمن آسیایی پاریس (1822م-1922م) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 125-146]
 • ایگی-هَتِت دو آجرنبشتة نو یافتة ایلامی در دشت شوشان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 57-70]
 • ایلامی میانه دو آجرنبشتة نو یافتة ایلامی در دشت شوشان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 57-70]
 • ایلامی میانه بررسی نوشته‌های «نفرینی» در کتیبه‌های شاهی ایلامی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 65-94]
 • ایلامی نو بررسی نوشته‌های «نفرینی» در کتیبه‌های شاهی ایلامی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 65-94]

ب

 • باستان‌شناسی اساطیر از سَگبیتَ تا هَگمَتانَ؛ شاه‌شهرهای مادی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 247-272]
 • بندهش نگاهی به فلسفه و اسطوره زروان و بررسی کیهان شناخت زروانی بر اساس سه متن پهلوی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 153-174]

پ

 • پارتی بررسی مفهوم نیایش در کیش مانوی: مطالعة موردی سه نیایش فارسی میانة مانوی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 175-196]
 • پوروشه پوروشه (برگردان فارسی و توضیحات واژگانی) و مقایسه آن با اسطورۀ کیومرث [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 103-120]

ت

 • تحذیر بررسی نوشته‌های «نفرینی» در کتیبه‌های شاهی ایلامی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 65-94]
 • تحول خوشه دگرگونی‌های واجی خوشه‌های همخوانی آغازی در زبان فارسی از دورة باستان تا نو [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 293-322]
 • تعزیه پیشینۀ نمایش در ایران با تمرکز بر یسن 29 اوستا و شباهت‌های آن به تعزیه [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 87-102]
 • تلمود بابلی تطبیق روایتی از تلمود بابلی با ارداویراف‌نامه [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 71-86]

چ

 • چغازنبیل دو آجرنبشتة نو یافتة ایلامی در دشت شوشان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 57-70]

ح

 • حذف خوشه دگرگونی‌های واجی خوشه‌های همخوانی آغازی در زبان فارسی از دورة باستان تا نو [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 293-322]
 • حذف همخوان دگرگونی‌های واجی خوشه‌های همخوانی آغازی در زبان فارسی از دورة باستان تا نو [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 293-322]
 • حقوق دوره ساسانی عناصر عدالت ترمیمی در مادیان هزار دادستان [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 199-218]
 • حماسه ملی زمان زیست زرتشت [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 213-225]

خ

 • خوشة همخوانی دگرگونی‌های واجی خوشه‌های همخوانی آغازی در زبان فارسی از دورة باستان تا نو [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 293-322]
 • خوشة همخوانی آغازی دگرگونی‌های واجی خوشه‌های همخوانی آغازی در زبان فارسی از دورة باستان تا نو [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 293-322]

د

 • دبیری وئیکرد بانی گمنام کشاورزی و پیشوای طبقۀ دهقانی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-26]
 • درج واکه دگرگونی‌های واجی خوشه‌های همخوانی آغازی در زبان فارسی از دورة باستان تا نو [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 293-322]
 • دستگاه فعل توصیف دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 121-151]
 • دهقانی وئیکرد بانی گمنام کشاورزی و پیشوای طبقۀ دهقانی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-26]
 • ده­نو دو آجرنبشتة نو یافتة ایلامی در دشت شوشان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 57-70]
 • دوست نیک پژوهشی دربارۀ نقش و جایگاه دوستی در اندرزنامه ‎های پهلوی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 147-178]
 • دوستی پژوهشی دربارۀ نقش و جایگاه دوستی در اندرزنامه ‎های پهلوی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 147-178]

ر

 • رؤیا معرفت‌بخشی رؤیا در اندیشة مزدایی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 197-212]
 • راهبان تأملی بر دو نکته در «شرح احوال یوحنای دیلمی» به زبان سغدی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 219-246]

ز

 • زبان­ اوستایی بررسی واژه‌سازی واژه‌های مرکب وابسته در زبان اوستایی؛ بررسی متن مهریشت [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 41-55]
 • زبان بلوچی روند تحول واکه‌های مرکبِ کوتاه و فرایند گردش واکه‌ای ایرانی باستان در چند گویش بلوچیِ جنوبی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 27-40]
 • زبان پارسی تأملی بر دو نکته در «شرح احوال یوحنای دیلمی» به زبان سغدی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 219-246]
 • زبان صومعه تأملی بر دو نکته در «شرح احوال یوحنای دیلمی» به زبان سغدی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 219-246]
 • زبان‌های باستانی ایران شناسی در فرانسه؛ بررسی مطالعات ایرانی انجمن آسیایی پاریس (1822م-1922م) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 125-146]
 • زرتشت زمان زیست زرتشت [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 213-225]
 • زردشت معرفت‌بخشی رؤیا در اندیشة مزدایی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 197-212]
 • زروان نگاهی به فلسفه و اسطوره زروان و بررسی کیهان شناخت زروانی بر اساس سه متن پهلوی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 153-174]

س

 • ساخت کنایی توصیف دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 121-151]
 • ستارۀ تیر/عطارد وئیکرد بانی گمنام کشاورزی و پیشوای طبقۀ دهقانی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-26]
 • ستاک حال توصیف دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 121-151]
 • ستاک گذشته توصیف دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 121-151]
 • سخن گوناگونی معنایی واژة «سخن» در شاهنامة فردوسی و تطبیق آن با متون فارسی میانة زردشتی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 273-292]
 • سَگبیتَ از سَگبیتَ تا هَگمَتانَ؛ شاه‌شهرهای مادی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 247-272]
 • سوگ سیاوش بازجست ریشه‌های آیین‌های سوگواری در ایران پیش از اسلام [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 27-64]

ش

 • شاهنامة فردوسی گوناگونی معنایی واژة «سخن» در شاهنامة فردوسی و تطبیق آن با متون فارسی میانة زردشتی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 273-292]
 • شرق‌شناسی ایران شناسی در فرانسه؛ بررسی مطالعات ایرانی انجمن آسیایی پاریس (1822م-1922م) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 125-146]

ض

 • ضحّاک مضمون‌هایِ همانند در داستانِ ضحّاکِ شاهنامه و اسطوره‌هایِ مانوی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-26]

ع

 • عدالت ترمیمی عناصر عدالت ترمیمی در مادیان هزار دادستان [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 199-218]
 • عناصر عدالت ترمیمی عناصر عدالت ترمیمی در مادیان هزار دادستان [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 199-218]

ف

 • فارسی میانه بررسی مفهوم نیایش در کیش مانوی: مطالعة موردی سه نیایش فارسی میانة مانوی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 175-196]
 • فارسی میانه عناصر عدالت ترمیمی در مادیان هزار دادستان [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 199-218]
 • فرایند گردش واکه‌ای روند تحول واکه‌های مرکبِ کوتاه و فرایند گردش واکه‌ای ایرانی باستان در چند گویش بلوچیِ جنوبی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 27-40]
 • فردوسی گوناگونی معنایی واژة «سخن» در شاهنامة فردوسی و تطبیق آن با متون فارسی میانة زردشتی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 273-292]
 • فریدون مضمون‌هایِ همانند در داستانِ ضحّاکِ شاهنامه و اسطوره‌هایِ مانوی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-26]
 • فلسفه‌ی نیایش بررسی مفهوم نیایش در کیش مانوی: مطالعة موردی سه نیایش فارسی میانة مانوی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 175-196]
 • فیلولوژی ایران شناسی در فرانسه؛ بررسی مطالعات ایرانی انجمن آسیایی پاریس (1822م-1922م) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 125-146]

ک

 • کاوه مضمون‌هایِ همانند در داستانِ ضحّاکِ شاهنامه و اسطوره‌هایِ مانوی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-26]
 • کتیبه‌های شاهی بررسی نوشته‌های «نفرینی» در کتیبه‌های شاهی ایلامی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 65-94]
 • کشاورزی وئیکرد بانی گمنام کشاورزی و پیشوای طبقۀ دهقانی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-26]
 • کیانیان زمان زیست زرتشت [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 213-225]
 • کیش مانی بررسی مفهوم نیایش در کیش مانوی: مطالعة موردی سه نیایش فارسی میانة مانوی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 175-196]
 • کیهان شناخت نگاهی به فلسفه و اسطوره زروان و بررسی کیهان شناخت زروانی بر اساس سه متن پهلوی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 153-174]
 • کیومرث پوروشه (برگردان فارسی و توضیحات واژگانی) و مقایسه آن با اسطورۀ کیومرث [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 103-120]

گ

 • گاو مضمون‌هایِ همانند در داستانِ ضحّاکِ شاهنامه و اسطوره‌هایِ مانوی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-26]
 • گزیده­های زادسپرم نگاهی به فلسفه و اسطوره زروان و بررسی کیهان شناخت زروانی بر اساس سه متن پهلوی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 153-174]
 • گویش بهدینی کرمان توصیف دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 121-151]
 • گویش‌های بلوچی جنوبی روند تحول واکه‌های مرکبِ کوتاه و فرایند گردش واکه‌ای ایرانی باستان در چند گویش بلوچیِ جنوبی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 27-40]

م

 • ماد از سَگبیتَ تا هَگمَتانَ؛ شاه‌شهرهای مادی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 247-272]
 • مادها زمان زیست زرتشت [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 213-225]
 • مادیان هزار دادستان عناصر عدالت ترمیمی در مادیان هزار دادستان [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 199-218]
 • متون پهلوی گوناگونی معنایی واژة «سخن» در شاهنامة فردوسی و تطبیق آن با متون فارسی میانة زردشتی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 273-292]
 • متون فارسی میانه تطبیق روایتی از تلمود بابلی با ارداویراف‌نامه [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 71-86]
 • مزدیسنا معرفت‌بخشی رؤیا در اندیشة مزدایی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 197-212]
 • مصدر توصیف دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 121-151]
 • مطالعات ایرانی- تلمودی تطبیق روایتی از تلمود بابلی با ارداویراف‌نامه [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 71-86]
 • معناشناسی گوناگونی معنایی واژة «سخن» در شاهنامة فردوسی و تطبیق آن با متون فارسی میانة زردشتی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 273-292]
 • منبع معرفتی معرفت‌بخشی رؤیا در اندیشة مزدایی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 197-212]
 • مهریشت بررسی واژه‌سازی واژه‌های مرکب وابسته در زبان اوستایی؛ بررسی متن مهریشت [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 41-55]
 • موزه زرتشتیان کرمان معرفی دست نویس یشت ویسپرد از مجموعه اهدایی موبد رشید رستمی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 179-198]
 • مینوی خرد نگاهی به فلسفه و اسطوره زروان و بررسی کیهان شناخت زروانی بر اساس سه متن پهلوی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 153-174]

ن

 • نشریه آسیایی ایران شناسی در فرانسه؛ بررسی مطالعات ایرانی انجمن آسیایی پاریس (1822م-1922م) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 125-146]
 • نفرین بررسی نوشته‌های «نفرینی» در کتیبه‌های شاهی ایلامی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 65-94]
 • نمایش پیشینۀ نمایش در ایران با تمرکز بر یسن 29 اوستا و شباهت‌های آن به تعزیه [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 87-102]
 • نمایش آیینی پیشینۀ نمایش در ایران با تمرکز بر یسن 29 اوستا و شباهت‌های آن به تعزیه [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 87-102]
 • نیایش بررسی مفهوم نیایش در کیش مانوی: مطالعة موردی سه نیایش فارسی میانة مانوی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 175-196]
 • نیایش‌های مانویان بررسی مفهوم نیایش در کیش مانوی: مطالعة موردی سه نیایش فارسی میانة مانوی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 175-196]

و

 • وئیکرد وئیکرد بانی گمنام کشاورزی و پیشوای طبقۀ دهقانی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-26]
 • واژه­‌سازی مرکب بررسی واژه‌سازی واژه‌های مرکب وابسته در زبان اوستایی؛ بررسی متن مهریشت [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 41-55]
 • واژه های کلیدی: سغدی تأملی بر دو نکته در «شرح احوال یوحنای دیلمی» به زبان سغدی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 219-246]
 • واکه‌های مرکب روند تحول واکه‌های مرکبِ کوتاه و فرایند گردش واکه‌ای ایرانی باستان در چند گویش بلوچیِ جنوبی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 27-40]
 • واو مجهول روند تحول واکه‌های مرکبِ کوتاه و فرایند گردش واکه‌ای ایرانی باستان در چند گویش بلوچیِ جنوبی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 27-40]
 • ودا پوروشه (برگردان فارسی و توضیحات واژگانی) و مقایسه آن با اسطورۀ کیومرث [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 103-120]

ه

 • هخامنشیان زمان زیست زرتشت [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 213-225]
 • هگمتانه از سَگبیتَ تا هَگمَتانَ؛ شاه‌شهرهای مادی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 247-272]
 • هوشنگ وئیکرد بانی گمنام کشاورزی و پیشوای طبقۀ دهقانی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-26]

ی

 • یای مجهول روند تحول واکه‌های مرکبِ کوتاه و فرایند گردش واکه‌ای ایرانی باستان در چند گویش بلوچیِ جنوبی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 27-40]
 • یسن 29 اوستا پیشینۀ نمایش در ایران با تمرکز بر یسن 29 اوستا و شباهت‌های آن به تعزیه [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 87-102]
 • یشت ویسپرد دست نویس معرفی دست نویس یشت ویسپرد از مجموعه اهدایی موبد رشید رستمی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 179-198]
 • یوحنای دیلمی تأملی بر دو نکته در «شرح احوال یوحنای دیلمی» به زبان سغدی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 219-246]