اعضای هیات تحریریه

 


مدیر مسئول

ندا اخوان اقدم

فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشیار پژوهشکده هنر

n.akhavanaghdamaria.ac.ir

سردبیر

کتایون مزداپور

فرهنگ و زبان‌های باستانی استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mazdapourgmail.com

اعضای هیات تحریریه

جلال‌الدین رفیع‌فر

انسانشناسی استاد دانشگاه تهران

jrafifarut.ac.ir

فرزانه گشتاسب

فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

f.goshtasbihcs.ac.ir

کتایون مزداپور

فرهنگ و زبان‌های باستانی استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mazdapourgmail.com

امید ملاک بهبهانی

فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشیار بازنشسته. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

omidmbehbahaniyahoo.com

چنگیز مولایی

فرهنگ و زبان‌های باستانی استاد دانشگاه تبریز

chmowlaeetabrizu.ac.ir

سیروس نصراله زاده

فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

cyrusnasrgmail.com

مصطفی ندیم

تاریخ ایران باستان دانشیار بازنشسته. دانشگاه شیراز

mos.nadimgmail.com

مدیر داخلی

مینا کامبین

فرهنگ و زبان‌های باستانی دانش‌آموختۀ دکتری از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

minakambinyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

حسن رضایی باغ بیدی

فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه اوساکا، اوساکا، ژاپن

hrezaibaghbidigmail.com
0000-0001-6960-0790

شروین فریدنژاد

فرهنگ و زبان‌های باستانی استاد دانشگاه هامبورگ

shervin.farridnejaduni-hamburg.de
0000-0001-8111-1360