بازشناسی نامجای ایران بر اساس مسکوکات ضرب شده در دوره‌ی ساسانیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

10.22034/aclr.2023.2000467.1065

افتخار روحی فر؛ حکیمه احمدی زاده شندی؛ رضا شعبانی


جُستاری بر چرایی عدم ذکر نام «آرش کمانگیر» در شاهنامه فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

10.22034/aclr.2023.2002232.1067

شراره تاجمیر ریاحی


کیومرث و دیو اَرزور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/aclr.2023.2010400.1081

فرزانه گشتاسب