ردپای فعلی تالشی در دو زبان ایرانی میانه

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 97-106

نیما آصفی


توصیف دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 121-151

آرمیتا فرهمند؛ شیما جعفری دهقی؛ محمد هادی فلاحی


داریوش شاهی زرتشتی؛ یک گواهی نادیدمانده

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 139-150

سید مجتبی آقایی


جم کیست؟

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 151-176

محسن نظری فارسانی


بررسی دو عبارت کنایه‌آمیز در ایلامیِ هخامنشی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 177-186

میلاد عابدی؛ سینا عباسلو


معرفت‌بخشی رؤیا در اندیشة مزدایی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 197-212

نادر شکراللهی؛ مرتضی Mortaza


زمان زیست زرتشت

دوره 2، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 213-225

مصطفی سعادت


کاوشی در یزدان‌شناختِ گات‌های زرتشت

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 215-236

شیدا ریاضی هروی؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمد جعفر پاک‌سرشت؛ شهرام جلیلیان


تأملی بر دو نکته در «شرح احوال یوحنای دیلمی» به زبان سغدی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 219-246

10.22034/aclr.2022.255148

رضا ابراهیم زاده حقیقی فارس؛ زهره زرشناس؛ آمنه ظاهری عبدوند


معرفی کتیبه نویافته یونانی از همدان: سندی بر پرستش خدای ساراپیس در هگمتانه

دوره 3، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 235-257

10.22034/aclr.2023.1990318.1063

محمد شعبانی؛ محمد ابراهیم زارعی؛ دنیلا فرانچسکا مارچیاندی؛ کاظم ملازاده


پارس به چه معنی است؟

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 237-259

مرتضی Mortaza؛ آزاده حیدرپور


از سَگبیتَ تا هَگمَتانَ؛ شاه‌شهرهای مادی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 247-272

10.22034/aclr.2022.696648

سورنا فیروزی؛ زهره جوزی؛ محمدامین سعادت مهر


دگرگونی‌های واجی خوشه‌های همخوانی آغازی در زبان فارسی از دورة باستان تا نو

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 293-322

10.22034/aclr.2022.701114

حامد خرازیان؛ فرزانه گشتاسب؛ یحیی مدرسی