کلیدواژه‌ها = "ساسانیان"
نقش رسانه در ایرا ن باستان

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 95-124

10.22034/aclr.2022.254737

حسین محمدی؛ سهم الدین خزایی