کلیدواژه‌ها = زبان‏های ایران باستان
نخستین شاعران ایران

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 71-95

راضیه موسوی‌خو