نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آﺛﺎر ﺻﻨﺎﻋﯽ بررسی تحولات تصاویر سیمرغ با نگاهی به آثار صناعی ساسانی و صفوی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 47-70]
 • آز مضمون‌هایِ همانند در داستانِ ضحّاکِ شاهنامه و اسطوره‌هایِ مانوی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-26]

ا

 • ابزار جم کیست؟ [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 151-176]
 • ارمایل و گرمایل مضمون‌هایِ همانند در داستانِ ضحّاکِ شاهنامه و اسطوره‌هایِ مانوی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-26]
 • اساطیر ایران جم کیست؟ [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 151-176]
 • اسطوره جم کیست؟ [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 151-176]
 • اشه بررسی جدال میان حاکمیت مطلقه و فقه در دوره‌ی ساسانی در پرتو الهیات سیاسی زردشتی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 187-214]
 • انشان پارس به چه معنی است؟ [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 237-259]
 • اهریمن داریوش شاهی زرتشتی؛ یک گواهی نادیدمانده [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 139-150]
 • اهریمن نگاهی به فلسفه و اسطوره زروان و بررسی کیهان شناخت زروانی بر اساس سه متن پهلوی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 153-174]
 • اهورامزدا داریوش شاهی زرتشتی؛ یک گواهی نادیدمانده [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 139-150]
 • اورمزد نگاهی به فلسفه و اسطوره زروان و بررسی کیهان شناخت زروانی بر اساس سه متن پهلوی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 153-174]
 • اونتَش-نَپیریشَ دو آجرنبشتة نو یافتة ایلامی در دشت شوشان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 57-70]
 • ایران پارس به چه معنی است؟ [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 237-259]
 • ایگی-هَتِت دو آجرنبشتة نو یافتة ایلامی در دشت شوشان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 57-70]
 • ایلامی میانه دو آجرنبشتة نو یافتة ایلامی در دشت شوشان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 57-70]
 • ایلامیِ هخامنشی بررسی دو عبارت کنایه‌آمیز در ایلامیِ هخامنشی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 177-186]
 • ایوب رنج یا آزمون؟ ردپای محتوای داستان ایوب در متون مزدایی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 21-46]

ب

 • بندهش نگاهی به فلسفه و اسطوره زروان و بررسی کیهان شناخت زروانی بر اساس سه متن پهلوی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 153-174]

پ

 • پادشاهی آرمانی بررسی جدال میان حاکمیت مطلقه و فقه در دوره‌ی ساسانی در پرتو الهیات سیاسی زردشتی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 187-214]
 • پارت پارس به چه معنی است؟ [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 237-259]
 • پارتی بررسی مفهوم نیایش در کیش مانوی: مطالعة موردی سه نیایش فارسی میانة مانوی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 175-196]
 • پارس پارس به چه معنی است؟ [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 237-259]
 • پارسوا پارس به چه معنی است؟ [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 237-259]
 • پارسی باستان بررسی دو عبارت کنایه‌آمیز در ایلامیِ هخامنشی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 177-186]
 • پهلوی اشکانی ردپای فعلی تالشی در دو زبان ایرانی میانه [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 97-106]
 • پوروشه پوروشه (برگردان فارسی و توضیحات واژگانی) و مقایسه آن با اسطورۀ کیومرث [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 103-120]

ت

 • تالشی ردپای فعلی تالشی در دو زبان ایرانی میانه [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 97-106]
 • تعزیه پیشینۀ نمایش در ایران با تمرکز بر یسن 29 اوستا و شباهت‌های آن به تعزیه [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 87-102]
 • تلمود بابلی تطبیق روایتی از تلمود بابلی با ارداویراف‌نامه [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 71-86]
 • تهمورس رنج یا آزمون؟ ردپای محتوای داستان ایوب در متون مزدایی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 21-46]

ج

 • جم جم کیست؟ [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 151-176]
 • جمشید رنج یا آزمون؟ ردپای محتوای داستان ایوب در متون مزدایی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 21-46]

چ

 • چغازنبیل دو آجرنبشتة نو یافتة ایلامی در دشت شوشان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 57-70]

ح

 • حاکمیت مطلقه بررسی جدال میان حاکمیت مطلقه و فقه در دوره‌ی ساسانی در پرتو الهیات سیاسی زردشتی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 187-214]
 • حماسه ملی زمان زیست زرتشت [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 213-225]

خ

 • خنیاگران نخستین شاعران ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 71-95]

د

 • داریوش داریوش شاهی زرتشتی؛ یک گواهی نادیدمانده [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 139-150]
 • داریوش اول زبان پارسی و مردم فارس [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-20]
 • دستگاه فعل توصیف دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 121-151]
 • ده­نو دو آجرنبشتة نو یافتة ایلامی در دشت شوشان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 57-70]
 • دو بُن­گرایی کاوشی در یزدان‌شناختِ گات‌های زرتشت [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 215-236]

ذ

 • ذوالقرنین جم کیست؟ [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 151-176]

ر

 • رؤیا معرفت‌بخشی رؤیا در اندیشة مزدایی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 197-212]
 • رنج رنج یا آزمون؟ ردپای محتوای داستان ایوب در متون مزدایی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 21-46]
 • رودکی بررسی معنایی و اشتقاقی واژۀ ویذ/ وید در شعری منسوب به رودکی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 261-272]

ز

 • زبان­ اوستایی بررسی واژه‌سازی واژه‌های مرکب وابسته در زبان اوستایی؛ بررسی متن مهریشت [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 41-55]
 • زبان بلوچی روند تحول واکه‌های مرکبِ کوتاه و فرایند گردش واکه‌ای ایرانی باستان در چند گویش بلوچیِ جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 27-40]
 • زبان پارسی زبان پارسی و مردم فارس [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-20]
 • زبان مادری زبان پارسی و مردم فارس [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-20]
 • زبان‏های ایران باستان نخستین شاعران ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 71-95]
 • زرتشت داریوش شاهی زرتشتی؛ یک گواهی نادیدمانده [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 139-150]
 • زرتشت زمان زیست زرتشت [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 213-225]
 • زردشت معرفت‌بخشی رؤیا در اندیشة مزدایی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 197-212]
 • زروان نگاهی به فلسفه و اسطوره زروان و بررسی کیهان شناخت زروانی بر اساس سه متن پهلوی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 153-174]

س

 • ساخت کنایی توصیف دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 121-151]
 • ساسانیان بررسی جدال میان حاکمیت مطلقه و فقه در دوره‌ی ساسانی در پرتو الهیات سیاسی زردشتی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 187-214]
 • ستاک حال توصیف دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 121-151]
 • ستاک گذشته توصیف دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 121-151]
 • سرودهای مانوی نخستین شاعران ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 71-95]

ش

ض

 • ضحّاک مضمون‌هایِ همانند در داستانِ ضحّاکِ شاهنامه و اسطوره‌هایِ مانوی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-26]

ع

 • عهد عتیق رنج یا آزمون؟ ردپای محتوای داستان ایوب در متون مزدایی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 21-46]

ف

 • فارس پارس به چه معنی است؟ [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 237-259]
 • فارسی میانه قوانین فرزندخواندگی بر اساس متن فارسی میانه مادیان هزار دادستان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 107-138]
 • فارسی میانه بررسی مفهوم نیایش در کیش مانوی: مطالعة موردی سه نیایش فارسی میانة مانوی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 175-196]
 • فرایند گردش واکه‌ای روند تحول واکه‌های مرکبِ کوتاه و فرایند گردش واکه‌ای ایرانی باستان در چند گویش بلوچیِ جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 27-40]
 • فرزندخواندگی قوانین فرزندخواندگی بر اساس متن فارسی میانه مادیان هزار دادستان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 107-138]
 • فرزندخوانده قوانین فرزندخواندگی بر اساس متن فارسی میانه مادیان هزار دادستان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 107-138]
 • فرّه بررسی جدال میان حاکمیت مطلقه و فقه در دوره‌ی ساسانی در پرتو الهیات سیاسی زردشتی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 187-214]
 • فرهنگ سیاسی بررسی جدال میان حاکمیت مطلقه و فقه در دوره‌ی ساسانی در پرتو الهیات سیاسی زردشتی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 187-214]
 • فریدون مضمون‌هایِ همانند در داستانِ ضحّاکِ شاهنامه و اسطوره‌هایِ مانوی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-26]
 • فعل «باز زادن» ردپای فعلی تالشی در دو زبان ایرانی میانه [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 97-106]
 • فلسفه‌ی نیایش بررسی مفهوم نیایش در کیش مانوی: مطالعة موردی سه نیایش فارسی میانة مانوی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 175-196]

ق

 • قرآن رنج یا آزمون؟ ردپای محتوای داستان ایوب در متون مزدایی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 21-46]

ک

 • کاوه مضمون‌هایِ همانند در داستانِ ضحّاکِ شاهنامه و اسطوره‌هایِ مانوی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-26]
 • کتیبه‌های هخامنشی داریوش شاهی زرتشتی؛ یک گواهی نادیدمانده [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 139-150]
 • کتیبه‌های هخامنشی بررسی دو عبارت کنایه‌آمیز در ایلامیِ هخامنشی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 177-186]
 • کنایه بررسی دو عبارت کنایه‌آمیز در ایلامیِ هخامنشی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 177-186]
 • کیانیان زمان زیست زرتشت [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 213-225]
 • کیش مانی بررسی مفهوم نیایش در کیش مانوی: مطالعة موردی سه نیایش فارسی میانة مانوی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 175-196]
 • کیهان شناخت نگاهی به فلسفه و اسطوره زروان و بررسی کیهان شناخت زروانی بر اساس سه متن پهلوی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 153-174]
 • کیومرث پوروشه (برگردان فارسی و توضیحات واژگانی) و مقایسه آن با اسطورۀ کیومرث [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 103-120]

گ

 • گات­ها کاوشی در یزدان‌شناختِ گات‌های زرتشت [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 215-236]
 • گاو مضمون‌هایِ همانند در داستانِ ضحّاکِ شاهنامه و اسطوره‌هایِ مانوی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-26]
 • گزیده­های زادسپرم نگاهی به فلسفه و اسطوره زروان و بررسی کیهان شناخت زروانی بر اساس سه متن پهلوی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 153-174]
 • گویش بهدینی کرمان توصیف دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 121-151]
 • گویش‌های بلوچی جنوبی روند تحول واکه‌های مرکبِ کوتاه و فرایند گردش واکه‌ای ایرانی باستان در چند گویش بلوچیِ جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 27-40]

م

 • مادها زمان زیست زرتشت [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 213-225]
 • متون حقوقی قوانین فرزندخواندگی بر اساس متن فارسی میانه مادیان هزار دادستان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 107-138]
 • متون فارسی میانه تطبیق روایتی از تلمود بابلی با ارداویراف‌نامه [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 71-86]
 • متون مزدایی رنج یا آزمون؟ ردپای محتوای داستان ایوب در متون مزدایی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 21-46]
 • محدودیت قدرت بررسی جدال میان حاکمیت مطلقه و فقه در دوره‌ی ساسانی در پرتو الهیات سیاسی زردشتی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 187-214]
 • مزدیسنا معرفت‌بخشی رؤیا در اندیشة مزدایی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 197-212]
 • مصدر توصیف دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 121-151]
 • مطالعات ایرانی- تلمودی تطبیق روایتی از تلمود بابلی با ارداویراف‌نامه [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 71-86]
 • منبع معرفتی معرفت‌بخشی رؤیا در اندیشة مزدایی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 197-212]
 • مهریشت بررسی واژه‌سازی واژه‌های مرکب وابسته در زبان اوستایی؛ بررسی متن مهریشت [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 41-55]
 • مینوی خرد نگاهی به فلسفه و اسطوره زروان و بررسی کیهان شناخت زروانی بر اساس سه متن پهلوی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 153-174]

ن

 • نمایش پیشینۀ نمایش در ایران با تمرکز بر یسن 29 اوستا و شباهت‌های آن به تعزیه [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 87-102]
 • نمایش آیینی پیشینۀ نمایش در ایران با تمرکز بر یسن 29 اوستا و شباهت‌های آن به تعزیه [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 87-102]
 • نیایش بررسی مفهوم نیایش در کیش مانوی: مطالعة موردی سه نیایش فارسی میانة مانوی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 175-196]
 • نیایش‌های مانویان بررسی مفهوم نیایش در کیش مانوی: مطالعة موردی سه نیایش فارسی میانة مانوی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 175-196]

و

 • واژه­‌سازی مرکب بررسی واژه‌سازی واژه‌های مرکب وابسته در زبان اوستایی؛ بررسی متن مهریشت [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 41-55]
 • واژه‌های کلیدی: سغدی ردپای فعلی تالشی در دو زبان ایرانی میانه [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 97-106]
 • واژه‌های کلیدی:‌ شادی داریوش شاهی زرتشتی؛ یک گواهی نادیدمانده [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 139-150]
 • واژه‌های کلیدی: مادیان هزار دادستان قوانین فرزندخواندگی بر اساس متن فارسی میانه مادیان هزار دادستان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 107-138]
 • واکه‌های مرکب روند تحول واکه‌های مرکبِ کوتاه و فرایند گردش واکه‌ای ایرانی باستان در چند گویش بلوچیِ جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 27-40]
 • واو مجهول روند تحول واکه‌های مرکبِ کوتاه و فرایند گردش واکه‌ای ایرانی باستان در چند گویش بلوچیِ جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 27-40]
 • ودا پوروشه (برگردان فارسی و توضیحات واژگانی) و مقایسه آن با اسطورۀ کیومرث [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 103-120]
 • وزن هجایی نخستین شاعران ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 71-95]
 • وید بررسی معنایی و اشتقاقی واژۀ ویذ/ وید در شعری منسوب به رودکی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 261-272]
 • ویدا بررسی معنایی و اشتقاقی واژۀ ویذ/ وید در شعری منسوب به رودکی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 261-272]
 • ویذ بررسی معنایی و اشتقاقی واژۀ ویذ/ وید در شعری منسوب به رودکی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 261-272]

ه

 • هخامنشیان زبان پارسی و مردم فارس [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-20]
 • هخامنشیان زمان زیست زرتشت [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 213-225]

ی

 • یای مجهول روند تحول واکه‌های مرکبِ کوتاه و فرایند گردش واکه‌ای ایرانی باستان در چند گویش بلوچیِ جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 27-40]
 • یزدان­شناخت کاوشی در یزدان‌شناختِ گات‌های زرتشت [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 215-236]
 • یسن 29 اوستا پیشینۀ نمایش در ایران با تمرکز بر یسن 29 اوستا و شباهت‌های آن به تعزیه [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 87-102]
 • یگانه­باوری کاوشی در یزدان‌شناختِ گات‌های زرتشت [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 215-236]