دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1398 
1. جم کیست؟

صفحه 1-25

محسن نظری فارسانی


3. توصیف دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان

صفحه 45-76

آرمیتا فرهمند؛ شیما جعفری دهقی؛ محمد هادی فلاحی


4. کاوشی در یزدانشناختِ گات‌های زرتشت

صفحه 77-98

شیدا ریاضی هروی؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمد جعفر پاک سرشت؛ شهرام جلیلیان


شماره‌های پیشین نشریه