دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-225 
توصیف دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان

صفحه 121-151

آرمیتا فرهمند؛ شیما جعفری دهقی؛ محمد هادی فلاحی