نمایه نویسندگان

آ

 • آصفی، نیما ردپای فعلی تالشی در دو زبان ایرانی میانه [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 97-106]
 • آقایی، سید مجتبی داریوش شاهی زرتشتی؛ یک گواهی نادیدمانده [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 139-150]

پ

ج

 • جلیلیان، شهرام کاوشی در یزدان‌شناختِ گات‌های زرتشت [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 215-236]
 • جهان پور، فاطمه رنج یا آزمون؟ ردپای محتوای داستان ایوب در متون مزدایی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 21-46]

ح

 • حاجی‌پور، نادیا قوانین فرزندخواندگی بر اساس متن فارسی میانه مادیان هزار دادستان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 107-138]
 • حیدرپور، آزاده پارس به چه معنی است؟ [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 237-259]

ر

 • ریاضی هروی، شیدا کاوشی در یزدان‌شناختِ گات‌های زرتشت [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 215-236]

ص

ع

 • عابدی، میلاد بررسی دو عبارت کنایه‌آمیز در ایلامیِ هخامنشی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 177-186]
 • عباسلو، سینا بررسی دو عبارت کنایه‌آمیز در ایلامیِ هخامنشی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 177-186]

ف

 • فولادیان‌پور، فریبا بررسی تحولات تصاویر سیمرغ با نگاهی به آثار صناعی ساسانی و صفوی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 47-70]

م

 • محمدی، میثم بررسی معنایی و اشتقاقی واژۀ ویذ/ وید در شعری منسوب به رودکی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 261-272]
 • مزداپور، کتایون زبان پارسی و مردم فارس [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-20]
 • مهرآرام، پرهام بررسی جدال میان حاکمیت مطلقه و فقه در دوره‌ی ساسانی در پرتو الهیات سیاسی زردشتی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 187-214]
 • موسوی‌خو، راضیه نخستین شاعران ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 71-95]

ن