جم کیست؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشگاه تهران

چکیده

در سالیان اخیر پژوهش های درخورنگرش و ارزشمندی دربارۀ اساطیر ایران و به ویژه شخصیت جمشید انجام شده است. این شخصیت چنان ابعاد گسترده ای دارد که هر کس از دیدگاهی به یک یا چند ویژگی او نگریسته است. یکی از معماهای مربوط به جم، دو ابزاری است که اهوره مزدا به او داد تا جهان مادی را گسترش دهد و ببالاند. در این مقاله سعی بر این است که با ارائۀ دلایل مستدل، چیستی این دو ابزار نشان داده شود، و از آن طریق برخی دیگر از ابعاد ناشناختۀ این شخصیت شگفت کشف و نموده شود. درپایان با ذکر مطالبی که دربارۀ ذوالقرنین در قرآن آمده است، تشابهات جم و ذوالقرنین ذکر می شود، و بر اساس آن این نظریه مطرح می شود که جم و ذوالقرنین در اصل یک شخصیت واحد هستند. با بیان این مطلب که ذوالقرنین همان جم هندوایرانی است، می توان به این قائل شد که جم دراصل یک شخصیت تاریخی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Who Is Jam?

نویسنده [English]

  • Mohsen Nazari Farsani
phD in Ancient Iranian Culture and Languages, University of Tehran
چکیده [English]

Significant and valuable researches in the field of Iranian mythology, about Jam specially, have been accomplished in recent years. Every researcher has seen to one or a few characteristic(s) of this polyhedral character from a point of view. One of the unanswered questions about Jam is the two instruments which Ahura Mazda gave to him to spread and develop of material world. In this article, it is tried to show the reality of these two by documentary reasons; and it is displayed some other unknown phases of this wonderful character through it. Mentioning the notices that are stated about Zolgharneyn in holy Koran, it shows similarities between Jam and Zolgharneyn, and on the basis of it could be proposed the theory of oneness of these two. Proving that Zolgharneyn is the same Indo-Iranian Jam, it could be said that Jam had been a historical character.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mythology
  • Iranian mythology
  • Jam
  • Zolgharneyn